L'Ajuntament tanca el període ordinari de sessions, 
segons el guió previst
ORDRE DEL DIA

 

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR: 08.03.11.

 

II.- EXP. NÚM. 17AG/11. REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS AMB VEHICLES DE TRACCIÓ ANIMAL AMB CONDUCTOR(GALERES).

III.- EXP. NÚM. 1SS-08/11. CONVENI ENTRE LA CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ, LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA PER DESENVOLUPAR EL PROGRAMA ALTER.

IV.-  EXP. NÚM. 29CULT/11. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA A LA XARXA DE RADIOS PÚBLIQUES LOCALS DE MALLORCA .

V.-  EXP. NÚM. 30CULT/11. MOCIÓ DE LA XARXA AUDIOVISUAL DE CORRESPONSALS DE TELEVISIÓ DE MALLORCA.

VI.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA.

VII.- DECRETS I RESOLUCIONS.

VIII.- PRECS I PREGUNTES.
 


El punt dos de l’ordre del dia, el reglament municipal del servei de transport en galeres es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern, el PP i Es Grup, i l’abstenció d’Iniciativa-Els Verds.

 

Segons va explicar el regidor Climent Crespo, s’han rebut sol·licituds per tenir una galera a Cala Rajada. El reglament que es va dur a aprovació explica que es concediran un màxim de sis llicències a 5 anys mínim i 10 màxim.

 

Els partits a l’oposició varen explicar que el reglament tenia mancances perquè no explicava per exemple, quin criteri s’empraria per triar les sol·licituds, ni on s’aturaran les galeres.

 

Segons va explicar el regidor Crespo, es preveuen galeres a la rotonda de cala Agulla, a la rotonda de sa font, a la rotonda de Son Moll i al nucli antic de Cala Rajada, i que l’ordre de registre d’entrada de les sol·licituds serà el criteri per donar les llicències.  També va explicar que l’ordenança fiscal que regula els preus es farà un cop aprovat el reglament municipal.

 

Els tres partits a l’oposició varen coincidir que el servei de galeres és positiu pel municipi, però que al ple d’ahir, s’hauria d’haver presentat l’ordenança, perquè, segons va explicar Iniciativa, el reglament pot dur problemes perquè hi ha qüestions sense especificar. Es Grup va demanar que després de l’estiu, s’actualitzi el reglament municipal envers el que s’hagi comprovat durant aquests mesos.

 

El punt 3 era el conveni entre la conselleria d’Afers socials, Promoció i Immigració, la conselleria d’Educació i l’Ajuntament de Capdepera per desenvolupar el programa Alter. La regidora de Serveis Socials, Margalida Bover, va explica que Capdepera té set alumnes per desenvolupar el programa entre 14 i 16 anys. Es va aprovar per unanimitat.

 

El punt quart va ser l’adhesió de l’Ajuntament de Capdepera a la Xarxa de Ràdios Públiques Locals de Mallorca (Xerram), també va ser aprovat per unanimitat. 

 

La moció presentada per la Xarxa Audiovisual de corresponsals de Televisió de Mallorca també es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern, Iniciativa-verds i Es Grup (11), i els vots en contra del PP (6).

 

El PP va explicar que Televisió de Mallorca és “molt propera” als ciutadans de Capdepera, i que la corresponsalia de Son Servera, encarregada de cobrir la zona, “fa molt bona feina”. Tot i així, el portaveu del PP a Capdepera, Joan Ferrer, va continuar dient que el partit proposa una “reestructuració” perquè el model audiovisual està “sobredimensionat”. Va explicar que tot i que la moció diu que Televisió de Mallorca no té dèficit suposa “24 milions d’euros de dèficit cada legislatura”. Ferrer va dir que el partit aposta per “reduir la despesa”, “reduint les dues televisions o intentant unificar-les per tenir una pèrdua menor o no tenir-ne”. Va dir que si fos “dèficit cero” apostarien per la seva continuïtat.

 

Iniciativa-Els Verds va explicar que la diferència entre Televisió de Mallorca i IB3 són les arrels perquè la primera neix d’una xarxa que ja funcionava, i que l’equip actual ha fet un “esforç impressionant” per reduir la despesa. La portaveu, Maria Orts, va dir que la moció es fa perquè “s’ha dit clarament que es vol eliminar”. Segons va explicar “s’ha de mirar com reestructurar-la però no eliminar-la”.

 

Es Grup va explicar que Televisió de Mallorca “és una bona inversió”, perquè és propera als municipis.

 

L’equip de govern va expressar que creuen en una televisió propera i que tot i que té dèficit “s’ha de cercar a poc a poc la manera de reduir-lo”.  

 

El punt sis anava sobre la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d’ajuda a domicili i del servei de teleassistència i es va deixar damunt la taula.

 

En els decrets i resolucions, el PP va demanar informació sobre els decrets 52 i 61, aquest segon, segons va explicar el portaveu, ha tengut un cost de 19.687 euros.

 

En els precs i preguntes, el PP va demanar sobre el Mercat Medieval. Va voler saber per què els diners de les taxes, una quantia de 7.261 euros es va ingressar set mesos després del mercat. El regidor Climent Crespo va explicar que fins que faltaven factures i fins que no varen estar totes no es va fer l’ingrés. També es va demanar sobre la taxa que s’aplicarà aquest any, a la qual cosa el regidor va respondre que s’aplica la taxa d’ocupació de via pública, 1,13 euros m2/dia. Crespo va explicar que el Mercat Medieval del 2011 compta amb la col·laboració del patronat del Castell, dels centres escolars, de membres de l’oposició i de l’Associació Empresarial Gabellina. El PP va dir que aposten perquè el Mercat l’organitzi “íntegrament” l’Ajuntament, i que els preocupa que sigui “un fracàs” i que “l’ambient medieval s’arribi a perdre”. Crespo va explicar que aquest any s’ha reduït el nombre de paradetes, i que estan assabentats del que es pot i no es pot fer amb la música i els concerts per evitar l’ambient de l’any passat.

 

El PP també va demanar sobre la bassa de regants, i li van respondre que estan pendents de l’electricitat de GESA per acabar l’obra. Es va demanar sobre les obres de l’emissari de Son Moll, i van dir que la previsió és que s’acabin aquesta setmana. Sobre cala Agulla, el batle va respondre que no ha tengut cap notificació, i sobre la segona fase del nucli antic, van explicar que els carrers aixecats estaran acabats pel Mercat Medieval, i que el carrer Centre té una aturada parcial de les obres perquè necessita un complementari ja que el clavegueram està en mal estat.

 

Després de les preguntes, el PP va fer un repàs dels quatre anys de legislatura, i la va resumir dient “moltes paraules, moltes mentides i pocs fets”.  Va explicar diferents actuacions com l’eliminació dels pins de la plaça des Sitjar, l’aljub de la plaça de l’Orient, l’edifici de Ca’n Creu d’Inca, el centre Cap Vermell, del que va dir que “no és el projecte adequat pel municipi”. Va llegir els informes dels tècnics municipals sobre les deficiències del centre, com les altures mínimes i màximes de l’edifici o el nombre de places d’aparcament, entre altres. Després va continuar repassant les diferents àrees i comentant temes com les Normes Subsidiàries, l’abocador, l’endeutament, la piscina o el cine Juva entre altres.

 

Iniciativa-Els Verds també va aprofitar el seu torn per fer un repàs dels quatre anys de legislatura. Varen començar explicant que Els Verds formaren part del govern i que anaven fent feina dins la línia que creien. Van dir que es varen endeutar “amb la idea de fer unes inversions que no s’han fet i se n’han fetes unes altres”.

 

També va repassar algunes actuacions com els expedients sancionadors urbanístics, del quals van dir que s’havien deixat de guanyar “milions d’euros”. Va dir que “tota la política de l’equip de govern ha estat centrada en les inversions”.  Va afegir dient que “no s’han revisat ordenances, s’ha acabat de matar la participació ciutadana”, i que conflictes de fa més de quatre anys encara continuen”.  Va acabar dient que la sensació és que “acaba una legislatura en que Capdepera no ha tengut un  batle”

 

Es Grup va començar el repàs dient  que l’equip de govern “ho ha fet molt malament” i que no s’ha gestionat l’Ajuntament “des d’un punt de vista col·laborador”. Va explicar que tot i que s’han votat a favor les mocions d’Es grup, no s’hi ha treballat més, i va posar alguns exemples com la compra d’una finca pública emblemàtica, un PAC a Cala Rajada, la creació d’un museu de la Mar, un carril bici, o pagar les factures dels proveïdors.

 

Va dir que totes les inversions s’han fet “a càrrec d’un préstec que es pagarà durant 15 anys” i va parlar d’inversions com  Ca’n Creu d’Inca, el sobrecost del centre Cap Vermell, la falta de potència de l’escoleta municipal, o el casal de joves de Cala Rajada...

 

També va repassar les àrees, remarcant alguns aspectes com la tardança en els permisos d’obra, l’obertura de la piscina, l’endeutament o l’augment dels impostos.

 

El batle de Capdepera, Josep Gallego, va acabar el ple fent un resum dels quatre anys des del punt de vista de l’equip de govern. Va dir que varen començar la legislatura “amb  molta il·lusió”, i que es varen endeutar “per fer una sèrie d’inversions”.

 

Va continuar explicant que “ ho han intentat amb la millor voluntat i que no han enganat a ningú”. Va dir que “tal vegada les coses no han sortit com esperaven, però que tot s’ha fet perquè els ciutadans del municipi ho gaudeixin i sense cap voluntat perquè sortís malament”.