S’inicià la reunió del Ple ordinari de dia 12 de març 2024, aprovant l’acta de la sessió anterior per assentiment. Tot seguit passaren a la part resolutiva amb tot un seguit de punts de l’ordre del dia, alguns inclosos per caràcter d’urgència. Abans de tot comentar l'absència de dos regidores.

El primer punt de l’ordre del dia va ser la proposta de subvenció nominativa per l’East Mallorca Cup de10.000 euros, que en un principi estaven destinat a un torneig de tennis que no se celebrarà.  Així, Capdepera tornarà a ser seu d’aquest torneu de futbol  i segons explicà el regidor d’Esports suposarà l’ocupació de 200 habitacions i la participació de l’Escolar. Capdepera serà seu juntament a Cala Millor i Artà (realitzant-se set partits diaris durant la Setmana Santa). S’aprovà per unanimitat.

El següent punt de l’ordre del dia va ser aprovar la contractació de l’explotació del servei de cinema i projeccions audiovisuals al Teatre municipal de Capdepera durant 10 anys, sense possibilitat de pròrroga. L’import de la contractació per tot el període serà de 193.408,12 euros i inclou la compra d’un aparell reproductor. S’aprovà amb 9 vots a favor, de l’equip de govern, i 6 abstencions de l’oposició.

El punt de contractació del servei de temporada de les platges del terme de Capdepera, demana la delegació a batlia per la contractació (que correspon al Ple)  una vegada acabades les taules de contractació i evitar convocar plenaris extraordinaris ja que s’ha d’iniciar el servei dia 1 d’abril. El portaveu del PSOE, Rafel Fernández, anuncià el seu vot en contra per motiu de seguretat jurídica. S’aprovà amb 9 vots a favor de l’equip de govern, 4 en contra del PSOE i 2 abstencions d’El Pi.

De la mateixa manera s’aprovà delegar en batlia pel tema de Socorrisme i salvament marítim. Aprovat amb idèntic resultat en les votacions que el punta anterior.

Se proposa aprovar els nous estatuts de l’agrupació de personal de voluntaris de Protecció Civil de Capdepera,  adaptant-se a la normativa vigent.  S’aprovà per unanimitat.

Se proposa la modificació de la plantilla d’informador/a turístic passant per passar de personal laboral a funcionari. S’aprovà per 9 vots a favor de l’equip de govern i 6 abstencions de l’oposició.

Reconeixement extrajudicial de crèdit de 399.146,90 euros. S’aprovà amb 9 vots a favor de l’equip de govern, 4 en contra del PSOE i 2 abstencions d’El Pi.

Se aprovà la urgència de la presentació de la Moció de Més per Capdepera (9 vots de l’equip de govern i 6 abstencions), per demanar que se mantingui el 31 de Desembre com a Diada de Mallorca. Vots a favor 10 de Més, PSOE i El Pi i 5 vots en contra del PP.

Moció sol·licitant la reparació de la passarel·la del sistema dunar de Sa Mesquida, en el menor temps possible. S’aprova per unanimitat amb una petita modificació de la proposta.

Per via d’urgència (9 vots de l’equip de govern i 6 abstencions) també s’aprova un crèdit extraordinari i modificació de crèdit per pagar la factura de la retirada del veler de Cala Agulla (40.871,96 euros), revisió de preus de l’UTE de recollida de residus (47.339,39 euros) i el canvi de reixa de l’edifici Cap Vermell (26.000 euros). En total 114.211,35 euros. S’aprova la modificació amb 9 vots a favor de l’equip de govern i 6 abstencions de l’oposició.

També per urgència (aprovada per unanimitat) se proposa crear una plaça de peó pel Castell de Capdepera, com a personal laboral, i aprovà per unanimitat.

A l’apartat de Decrets i Resolucions i  Notes d’objecció  no hi hagueren comentaris, passant a donar compte del tancament i liquidació dels pressupost 2023 que suposa conèixer la xifra corresponent al romanent de tresoreria que puja a 11,7 milions. El portaveu del PSOE demanà pels projectes que te l’equip de govern per gastar aquest romanent. La batlessa li comentà que no se podrà invertir tot i que estan estudiant els projectes a dur a terme, entre d’ells l’adequació de carrers a Capdepera i Cala Rajada, caserna de policia local, reforma escoletes… i altres que estan preparant, indicant que totes les idees que aporti l’oposició seran benvingudes. S’aprovà per unanimitat la urgència d’aquest punt.

En el torn dels precs i preguntes, començà el portaveu del PSOE demanant un llistat actualitzat de les llicències d’obres majors i comunicacions prèvies, perquè l’han arribat queixes de lentitud en les tramitacions. També demanà com ha afectat el procés d’estabilització al departament d’Urbanisme.  La batlessa li contestà que l’única que ha estat afectada ha estat la TAC i la resta encara no, perquè no s’ha acabat el procés ja que hi ha recursos.

Demanà per l’abocament d’enderrocs que se denuncià a una web local. Demanà pel tema dels Taxis, que no hi ha telèfon i no s’ha publicitat una alternativa. Se li contestà que en teoria se solucionarà tot d’una.

Demanà pels bars del poliesportiu i  la Tercera Edat de Capdepera. Se li contesta que el que duia bar de la Tercera Edat ho deixava i de moment ho ha agafat una parella i funciona. El del poliesportiu te un contracte caducat i s’ha comunicat que hi hauria una nova concessió i han decidit deixar-lo.

Demanà per les subvencions a entitats, si han canviat o si se mantenen com la legislatura anterior. Se li contesta que segueixen igual.

Del tema de platges demana si han arribades les autoritzacions de les gandules de Cala Agulla, i no han arribades.

El carril bici Capdepera-Sa Font de Sa Cala no se realitzarà i demana que no se perdin els doblers i aprofità per demanar carrils bicis per a tots els nuclis del municipi.

De la plaça del Tucan demanà com van les obres, i se l’informa que s’està a punt d’acabar d’omplir i se començarà la construcció de la plaça, hi ha uns dies de retràs però està en els marges del termini d’acabament durant l’abril.

Elionor Servera, demanar que el Consell s’asfalti el carrer. El responsable de mobilitat li comenta que s’envià un informe d’Elionor Servera i Joan Carles I. El de Joan Carles I (demanaven pas de vianants, senyalística…) ha estat rebutjat, però estan pendents que venguin a veure la situació del carrer Elionor Servera in situ. Se farà un rentat de cara per passar l‘estiu i més endavant asfaltaran.

Demanà per la neteja d’un solar rústic davant Murano, indicant que se comentava que se faria un pàrquing. Se contesta que s’ha actuat perquè hi havia plagues i els veïnats s’havien queixat molt de la brutor, però  no hi ha intenció de fer un pàrquing.

Canvis de circulació a Capdepera, manifesta que està en contra i demana per la línia groga del tram entre carrer Roses i sa Rodona del 4 Cantons. Li comenten que ho estan estudiant, entre d’elles trobar una zona de pàrquing per la zona.

Demanà per les Contractacions que s’han fetes noves per llevar el REC. En el proper ple li contestaran. 

Li demanà a la batlessa Mireia Ferrer pel canvi, si en un any te clar quines seran les directius del canvi. Li contesta que fan feina per millorar el municipi, la neteja i els parcs i jardins.  

Després de les preguntes del portaveu, altres regidors del PSOE demaren pels problemes a l’hora d’aparcar a la zona de s’Auba perque falta la pintura i la idea és que s’ha de asfaltar el carrer i pintar els aparcaments. També demana que hi ha senyals i barreres recolzades en les parets o en terra. Comentà el tema de tancament de parcs i jardins i que entren amb els cotxes i fan botellot.

Demanen quins canvis se volen fer en el Mercats. La regidora li contesta que es faran canvis a l’ordenança i volen  tenir en compte l’opinió dels comerciants.

Se demana per la Fira d’abril, i  se li contesta que no se té contemplat. No hi ha proposta de la regidoria i si reben alguna proposta s’estudiarà. També demana per la trobada de motos a Capdepera, demanant que no se perdi, li contesten que està previst que es faci.

Comenten que la pick-up de Protecció Civil s’ha rompuda, se li contesta que se preveu adquirir un vehicle.

Demanen que si se tanquen els parcs, indicant que s'han donat casos de botellot a Sa Gravera i se li contesta que la policia vigila la zona i se tancaran en poder.

Se demana pels bolardos que han desaparegut de les rutes escolars i se contesta que s’està cercant una solució inclús canviant els tipus. Demanen si hi ha pressupost per canviar l’aire condicionat de les escoletes, li contesten que està pendent de l’ampliació de l’escoleta de la Conselleria. Licitació de les escoletes, està en tràmit, actualitzant la valoració econòmica. La de l’escola de musica esta en marxa. 

Demanen si l’assegurança municipal cobreix el mal provocat en el parquet les goteres del poliesportiu. Li contesta que estan pendents d’acabar la coberta per valorar els danys i sembla que cobriran una part. 

Demanen pel focus del camp de futbol, hi ha un plec per canviar la il·luminació del camp de futbol i estan pendent de rebre una subvenció i si arriben els doblers els utilitzaran i, si no, ho faran amb fons propis. 

El portaveu d’El Pi, demanen pel recorregut de la cursa de Cala Rajada, si hauran canvis. Hi hauran canvis perquè el passeig de Cala Lliteres estarà en obres. 

Del canvi de sentit del trànsit dels carrers Sant Andreu i Floreal, demanà si s’ha de fer abans de temporada. EL regidor de mobilitat li contestà que si, se preveu fer els canvis en el mes d’abril. 

Al pàrquing de Reis Catòlics hi ha una caravana i no se sap si esta vivint o no. Prenen nota. 

Demanen si a la urbanització Son Moll de Dalt, s’ha de fer manteniment o no perquè hi ha moltes herbes. Recorden que l’ajuntament no pot actuar perquè està en procés la recepció. 

El mes passat queixes per pluges en el poliesportiu, terminis per acabar coberta del poliesportiu. No estarà acabada el dia previst perquè hi hagué un entrebanc en la fabricació (no passà el control de qualitat) i ha endarrerit el termini d’acabament.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió. Aquest és el resum del que hem escoltat i entès.


Un que escoltava