Expedient núm. PLECAT/2023/6
Òrgan col·legiat: EL Ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària
Data i hora: 15 de maig 2023 a les 11,30 hores
Lloc: Can Creu d'Inca (Ses voltes) 

No admet participació a distància