Expedient núm.: PLECAT/2022/10
Òrgan col·legiat:  El Ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 20 / d’octubre / 2022 a les 9:30
Lloc: Centre Cap Vermell

No admet participació a distància 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 4/08/2022
 2. Expedient 4581/2022. Aprovació definitiva UA-11 Sa Pedruscada i Aprovació canvi de modalitat d'actuació de cooperació a compensació
 3. Expedient 5975/2022. Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de fems
 4. Expedient 6026/2022. Modificació l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’Ocupació dels terrenys d’ús públic local amb taules, cadires i tribunes, amb finalitat lucrativa
 5. Expedient 6028/2022. Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d'immoblilització, recollida, trasllat i dipòsit de vehicles o altres objectes pesats o voluminosos mal estacionats o abandonats a la via pública o en altres indrets del terme municipal
 6. Expedient 6074/2022. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
 7. Expedient 6252/2022. Modificació ordenança per a la regulació de les ajudes econòmiques de l'Ajuntament de Capdepera i el barem de valoració
 8. Expedient 6098/2022. Reconeixement extrajudicial de crèdit
 9. Expedient 6189/2022. Modificació de Crèdits núm. 20/2022
 10. Expedient 5536/2022. Convenio de adhesión a la Central de Contratación del Estado
 11. Expedient 6226/2022. Negociació Col·lectiva Aprovació Reglament Mesa de Negociació
 12. Expedient 3581/2022. Revisió d'Ofici de la concessió d'ocupació viària per a taules i cadires a avinguda Amèrica dels locals MAMA PIZZA, NOAH'S, PASTA-PASTA, DOLCE VITA I CAFÈ 3
 13. Expedient 5801/2022. Revisió d'ofici Convocatòria i bases del concurs oposició SUBINSPECTOR per promoció interna
 14. Expedient 5802/2022. Revisió d'ofici Nomenament com a funcionari de carrera del Subinspector Garriga 3977/2018
 15. Expedient 5790/2022. Moció - Proposta contra l'explotació sexual de dones i nenes.
 16. URGÈNCIA: Expedient 341/2021. Revisió d'ofici valoració pràctiques Javier MorenoB) Activitat de control

17.Decrets i Resolucions (llibre oficial)

18.Notes d'objecció (llibre oficial)

 
C) Precs i preguntes

 

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ

Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.

 DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT