Expedient núm.: PLN/2021/8
Òrgan col·legiat: El Ple

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 2 / de desembre / 2021 a les 9:30
Lloc Sala Magna - Centre Cap Vermell.
No admet participació a distància 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1.Aprovació d'actes de les sessions anteriors: 12/08, 7/10 i 4/11/2021
2. Expedient 8469/2021. ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2022.
3. Expedient 8515/2021. FACTURES AMB OMISSIO DE FISCALITZACIÓ PREVIA: F/2021/169 I F/2021/170
4. Expedient 8457/2021. APROVACIÓ REGIM DE DEDICACIO: SRA. MARIA MAGDALENA ALBERTI GILI.
5. Expedient 8435/2021. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚ-BLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES ESCOLETES D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE
6. Expedient 777/2021. ADHESIÓ AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ EN MATERIA D’INTEROPERABILITAT TELEMÀTICA ENTRE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’AMBIT TERRITORIAL DE LES ILLES.
7. Expedient 8411/2021. MOCIÓ DE MES PER CAPDEPERA PER LA PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI

B) Activitat de control
8. Expedient 8429/2021. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE PULMÓ 17 de novembre de 2021
9. Decrets i Resolucions (llibre oficial)
10.Notes d'objecció (llibre oficial)

C) Precs i preguntes