L'equip de govern aprova dedicacions i sous gràcies al PP


Del primer plenari del nou consistori destaca la proposta de batlia sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes i les seves retribucions. El resultat de la votació d’aquest apartat pot donar pistes sobre quin pugui ser el comportament dels partits al llarg dels propers quatre anys, d’aquí el seu interès més enllà de les argumentacions en particular sobre el tema de la proposta.

El Senyor Batle desenvolupa el segon punt de l’ordre del dia.

La portaveu del PP indica que s’abstendran, veient bé la congelació dels sous. També expressa que s’està en el bon camí per a restablir la confiança amb el PSOE que ja mencionà al plenari d’elecció de batle. Recordem que en la crònica corresponent, nosaltres ens hi referírem en aquests termes: Maria Isabel Vives Liberal del PP introdueix, de cop, la introdueix, de cop, la realitat, és a dir la política. Constata la incapacitat del PSOE per arribar a acords i la manca de sintonia entre la seva formació i la del batle. Hauria estat bé que la portaveu dels populars hagués explicat sota quina prodigiosa conjunció astral s'havia restablert una confiança que fa vuit dies es trobava tan malmesa.

El cap de llista de MES discuteix la idoneïtat de les àrees proposades, la seva distribució i el percentatge de dedicació. El seu vot serà negatiu.

El representant d’es GRUP, tot i fer-se un embull sobre els contactes entre ell, el seu partit i el batle, demana més diàleg. Votarà en contra.

La portaveu de GUANYEM no pot acceptar que els sous dels regidors i batle superin dues vegades i mitja el salari interprofessional i s’oposarà.

Les quatre abstencions del PP possibiliten l’aprovació de la proposta per batlia. S'havia acusat el batle d'incapacitat d'arribar a acords amb ningú i aquesta era la primera oportunitat de recordar-li que governa en minoria, però no es dóna el cas.

Serà aquesta la tònica general en els plenaris? El temps ho dirà.

Els altres punts de l’ordre del dia son intranscendents.

S’aixeca la sessió.

 

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ 13.06.15.

II.- EXP. INTER NÚM. 15/2015: PROPOSTA BATLIA: APROVACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES I RETRIBUCIONS.

III.- EXP. NÚM. 91AG/2015: PROPOSTA BATLIA: APROVACIÓ RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE.

IV.- EXP. NÚM. 91AG/2015: PROPOSTA BATLIA: CREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I LA SEVA COMPOSICIÓ.

V.- EXP. NÚM. 91AG/2015: PROPOSTA BATLIA: NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT.

VI.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE BATLIA DEL NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I TINENTS DE BATLE.

VII.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE BATLIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ ESPECÍFICA D’ATRIBUCIONS ALS REGIDORS.