EXP. NÚM: 153AG/13

DATA: DIJOUS, dia 5/SETEMBRE/ 2013

HORA: 20:00 h

LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 4.07.13

II.- EXP. INTER NÚM. 21/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL SERVEI RETIRADA DE VEHICLES.

III.- EXP. INTER NÚM. 22/2013: ORDENANÇA FISCAL ANIMALS DE COMPANYIA.

IV.- EXP. INTER NÚM. 24/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST SUPLEMENT DE CRÈDIT.

V.- EXP. INTER NÚM. 26/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

VI.- EXP. NÚM. 27/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL GUALS.

VII.- EXP. INTER NÚM. 28/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

VIII.- EXP. INTER NÚM. 23/2012: MODIFICACIÓ RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES PER ASSISTÈNCIA ALS ÒRGANS COL·LEGIATS.

IX.- EXP. NÚM. 7SAL/2013: PROPOSTA MODIFICACIÓ ANNEX REGLAMENT MUNICIPAL NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

X.- EXP. NÚM. 145AG/2013: PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS PSOE-UCAP-PSM-EN I EG: REBUIG A QUALSEVOL MODIFICACIÓ DE LA PLANTA I DEMARCACIÓ JUDICIAL QUE COMPORTI LA DESAPARICIÓ DELS JUTJATS DE MANACOR I INSTA EL GOVERN DE L’ESTAT A RETIRAR L’ACTUAL DOCUMENT DE REFORMA JUDICIAL.

XI.- EXP. NÚM. 147AG/2013: PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS PSOE-UCAP-PSM-EN I EG: REBUIG A LA IMPLANTACIÓ OBLIGATÒRIA DEL DECRET SOBRE ELTRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES(TIL)ALS CENTRES EDUCATIUS.

XII.- EXP. NÚM. 1SS-12/13: PROPOSTA DE L’EQUIP DE GOVERN:AL·LEGACIONS ALS ESTATUTS DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS I SOCIOSANITARIS DE LES ILLES BALEARS.

XIII.- EXP. NÚM. 149AG/13: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA AMBULANT EXERCIDA EN ELS MERCATS SETMANALS DE CAPDEPERA I CALA RAJADA.

XIV.- AGRAÏMENT DEL PLE PER LES TASQUES REALITZADES A L’INCENDI DE DIA 21 D’AGOST.

XV.- DECRETS I RESOLUCIONS.

XVI.- PRECS I PREGUNTES.


Capdepera, 3 de setembre de 2013

El Batle,
Rafel Fernández Mallol