Aprovades les ordenances fiscals que contemplen l'increment de l'IPC en totes les taxes i impostos municipals, a més de la creació de noves figures impositives.

L'equip de govern, finalment, deixa damunt la taula la creació d'una plaça d'assessor.

 


Ple Extraordinari bàsicament econòmic. L'equip de govern va presentar l'actualització de taxes i impostos d'acord amb l'IPC i, a més, va sotmetre a votació la creació de noves figures com ara les visites al centre Melis Cursach, la utilització de taules i cadires de l'Ajuntament, el pàrquing de l'Agulla...

A mode de resum, diguem que tots i cadascun dels punts va ser aprovat, normalment amb els vots del mateix equip de govern, esporàdicament amb el suport d'algun partit de l'oposició, i en general amb l'oposició o abstenció d'aquests partits.

Per si no n'havíeu llegit la convocatòria, us recordam quins són les taxes i impostos objecte de debat i que, com hem dit, foren aprovats:

I
. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
II. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
III. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
IV. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
V. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST MUNICIPAL SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
VI. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCU­MENTS ADMINISTRA­TIUS.
VII. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
VIII. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
IX. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEMS.
X. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I AUTO­RITZACIONS ADMINISTRATIVES D’AUTO­TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.
XI. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SOL I VOL DELS TERRENYS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.
XII. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
XIII. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS ESPECIALS MOTIVATS PER ESPECTACLES, TRANSPORTS I ALTRES.
XIV. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES I RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOCIÓ DEL PAVIMENT O VORAVIA EN LA VIA PÚBLICA.
XV. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB ENDERROCS, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I SIMILARS.
XVI. ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENY D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
XVII. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES I TRIBUNES, AMB FINALITAT LUCRATIVA
XVIII. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE LA VIA PUBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENT I CARREGA O DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE.
XIX. ORDENANÇA FISCAL TAXA PEL SERVEI D’IMMOBILITZACIÓ, RECOLLIDA, TRASLLAT I DIPÒSIT DE VEHICLES O ALTRES OBJECTES PESATS O VOLUMINISOS, MAL ESTACIONATS O ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA O EN ALTRES LLOCS DEL TERME MUNICIPAL
XX. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA CANERA MUNICIPAL
XXI. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL CENTRE DE DIA.
XXII. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES O PRESTADORES DEL SERVEI DE TELEFONIA MÓVIL
XXIII. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER AL CONTROL POSTERIOR A L’INICI DE L’ACTIVITAT DE LA CIUTADANIA
XXIV. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
XXV. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES DEL SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS (SME) DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.
XXVI. ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA EL PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA DE MÚSICA
XXVII. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA D’ESTIU
XXVIII. ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA EL PREU PÚBLIC DELS CURSOS D’ADULTS
XXIX. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES ESCOLETES MUNICIPALS
XXX. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER ENTRADA I VISITA AL CASAL MELIS CURSACH
XXXI. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DEL CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE (CIJ) DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.
XXXII. ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE L’EMISSIÓ DE PUBLICITAT A TRAVÉS DE CAPDEPERA RÀDIO 107.5 FM.
XXXIII. ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS
..........

A banda d'aquests temes estrictament econòmics, de caràcter impositiu, n'hi havia un altre que, prèviament a la celebració del plenari, havia generat certa controvèrsia. Era aquest:

XXXIV. MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL.

Això, dit en pla, s'havia de traduir en l'amortització de cinc llocs de feina, de la plantilla municipal, i en la creació d'una plaça d'assessor que, segons vàrem deduir, estava pensada per al departament de Turisme. Però, finalment, hi hagué una mica de sorpresa, perquè l'equip de govern, mentre mantenia la supressió d'aquelles cinc places que hem dit, va deixar sense efecte la contractació de l'assessor/a que s'havia anunciat. Entenem que aquesta marxa enrere no és definitiva, per més que el batle va dir que, enmig de la crisi i de les mesures d'estalvi que s'estan duent a terme, aquesta no contractació era una mesura necessària i coherent. Els tres partits de l'oposicó es manifestaren contraris a l'ampliació de la plantilla de l'Ajuntament, i menys per un procediment que no contempla la igualtat d'oportunitats i que pot constituir un greure comparatiu amb altres treballadors que han vist desaparèixer el seu lloc de feina.

XXXV. DONAR COMPTE DEL TRASLLAT TEMPORAL DEL JUTJAT DE PAU.

A partir d'ara, els que hagin de fer gestions davant el Jutjat de Pau, s'hauran d'adreçar al Centre Cap Vermell, on aquest queda ubicat temporalment.