La cessió de poders és parcial i l'Estat té capacitat de decisió sobre alguns aspectesAquest dissabte 1 de juliol es fa efectiu el traspàs d’una part de les competències de Costes des de l’Estat cap a la comunitat autònoma. D’aquesta manera, les Illes Balears gestionaran les concessions que estan sobre el domini públic marítim-terrestre de l’arxipèlag. Podran imposar sancions i es quedarà amb la recaptació de les infraccions fetes en el litoral, com ara obres il·legals o abocaments. També s’encarregarà de tramitar les autoritzacions d’instal·lacions d’usos de temporada com són les gandules, zones de fondeig, pantalans flotants o quiosquets desmuntables.

S’ha de destacar, però, que no és una transferència total de la gestió dels 1.500 quilòmetres del litoral balear. El Govern espanyol es reserva el cobrament del cànon per l’ocupació i l’explotació de les instal·lacions fixes en el domini públic marítim-terrestre, tot i fer-ne la gestió Balears. Així mateix, les concessions continuaran necessitant l’acord i la conformitat de l’Estat i en cas de conflicte, s’haurà de recórrer a un contenciós davant els tribunals. En tercer lloc, també queda en poder del govern estatal la planificació de projectes i l’execució d’obres considerades d’interès general.