La collita és bona i es mantenen els preus a l'alça
 El garrover és un arbre que s’ha re-valoritzat en els darrers anys degut a un fort increment de preus del seu fruit. De fet en cinc anys ha passat de devers 20 cèntims als  70/80 de l’any passat.  

Enguany es parla d’una bona collita i el preu es manté a l’alça. Si a més afegim que és resistent a la plaga de xylella que afecta als ametler i la situació de crisi que vivim, fa que s’estigui collint més que altres anys.

Dissortadament amb l’increment del valor de les garroves, s’ha detectat (ja l’any passat) un increment dels robatoris a fora vila. Això ha obligat a la Conselleria d’Agricultura a prendre mesures per evitar la venda de garroves robades i se demana una declaració responsable signada amb dades de les finques o un certificat  titularitat. També s’ha encetat una campanya de vigilància i prevenció de robatoris per per part de la Guàrdia Civil i Policies locals.

Com hem comentat el preu de la garrova és alt, es paga al voltant de 80 cèntims el quilogram. Però el preu pot millorar ja que en funció del garroví (el pinyolet de la garrova) es poden arribar a pagar 1,2 euros per quilogram.

Generalment el garroví és el que determina el preu. El percentatge de pes del garroví és al voltant del 10% de la garrova (oscil·la entre el 8 i el 15,5 % segons l’espècie de garrover). Si es prenen mostres i el percentatge de garroví és alt el preu puja.

Antigament se valorava més la “polpa” de la garrova, ja que s’usava pel menjar del bestiar. Avui el garroví s’usa de cada vegada més a la indústria química, per produir goma de garroví (E410), additius alimentaris, entre d’altres usos. De fet la “polpa” te un preu al voltant dels 10 cèntims i el garroví de devers 7 euros.

Es calcula que Mallorca produeix un 25% de la producció mundial de garroves, l’any passat se recolliren 20.358 Tones.

Ja ho diu la cançó:

Bon arbre és es garrover
que té garroves tot l’any,
quan li cullen ses d’enguany
ja té ses de s’any que ve.