Alumnes de les escoles s'Alzinar i s'Auba i de l'IES de Capdepera participen de les comissions


L’Ajuntament de Capdepera en sessió plenària de dia 12 de desembre va declarar 2014 any de l’educació a Capdepera. Una de les primeres activitats que s’han dut a terme ha estat crear la Comissió municipal infantil i de joventut per donar veu a tots els nins i nines de Capdepera i permetre que les seves idees, queixes i suggereixes ajudin a millorar la comunitat educativa.

A la infantil participen nins i nines dels dos centres educatius des de 3r de primària i amb dos representants de cada curs per centre.

A la de joventut participen alumnes de tots els cursos i s’han elegit dos alumnes per curs fins a un màxim de 12 alumnes.

Les reunions de les comissions seran cada dos mesos i es tractaran temes diversos que primer s’hauran informat a les direccions dels centes escolars, i que s’hauran preparat entre un consens de la comissió de pares i la comissió permanent del Consell Municipal d’Educació.

Alumnes representants de l’IES Capdepera a la comissió juvenil 2014:

Natalia Marí, Noah Roy, Lali Ruiz, Sònia Gómez, Joan Campins, Lluis Serra, Catalina Esteva, Jofre Martínez, Gabriela Gil, Andres Anton, Aarom Jesse.

 
Alumnes representants de S’Auba i S’Alzinar a la comissió infantil 2014:

S’Auba: Damian Castellanos, Laura Nebot, Sara Caballer, Toni Garau, Alicea Fernández, Sergi Garcia, Jose Angel Segura, Llorenç Aranda.

S’Alzinar: Angels Salomon, Jaume Miquel, Sofia Paredes, Sofia Nieto, Miquel Infante, Miquel Jiménez, Sergio Viejo, Heben de la Caridad Zulueta.