Es Grup demana que Serveis Socials ajudi les famílies que volen adoptar infantsCapdepera a 19 de Juliol de 2010.

 Mateu Melis Tous, major de edat, amb domicili al carrer nou nº 14 de Capdepera i proveït del DNI nº 78.202.657-N, actuant com a regidor de ES GRUP a l’Ajuntament de Capdepera:

Exposa:

Pel que hem pogut veure per la premsa local, la Consellera D’Afers Socials Snya. Fina Santiago va visitar el municipi el passat set de juliol per a concertat quinza places del centre de dia, cosa que permetrà a l’ajuntament destinar uns 156.000’00’-€ a altres afers socials, tal i com s’estipula al conveni.

Per altra banda, nosaltres pensam que els serveis socials de l’ajuntament han de contribuir a la solidaritat i la igualtat de tots els ciutadans del nostre municipi. Per això, pensam que ara que se tenen dobbers per engegar un bon grapat de  projectes solidaris és un bon moment per ajudar a aquelles families que tramiten adopcions fora de les fronteres de l’estat espanyol, i que fins aleshores, han tingut que asumir tot el cost de les estancies, trasllats, paparassa, etc... sense rebre cap ajuda de les institucions, malgrat amb la seva acció, contribueixen d’una manera solidaria amb els nens dels països més desfavorits.

Per això

Demanem

Que l’ajuntament de Capdepera, mitjançant el departament de serveis socials, convoqui ajudes (en la quantitat que s’estimi convenient i justa) per les familíes que tramiten o volen adoptar algun infant als països més desfavorits, com puguin ser Rusia, Rumania, China, Brasil, etc...

Esperant sia atesa la nostra petició, rebi una cordial salutació
Atentament
Mateu Melis Tous
Regidor d'ES GRUP