Durant l'any 2013 s'enregistrà una disminució de 385 residents estrangersMalgrat mantenir una de les majors taxes de població estrangera, devers el 20%; a les Illes Balears s'ha produït un descens generalitzat. Els alemanys i italians han estat els que més han retornat al seu país d'origen.

A Mallorca la disminució ha estat de 18.441 estrangers. Pel que fa a la comarca de Llevant les dades són les següents:

      Població   Estrangers
2013
Estrangers
2012  
Diferència 
Capdepera 11.247 2.970 3.355 -385
Son Servera 11.146 2.260 3.327 -1.067
Artà 7.415 1.267 1.538 -271
Son Servera 7.857 1.666 2.899 -1.233
Manacor 41.049 8.848 8.821 +27

Malgrat la disminució que hem ressenyat la població estrangera suposa un quart de la població total del nostre municipi.