Portalet: El castell i els focs.

La nova Llei de Règim Local

La Bombi a les festes

Materials per a la nostra història:
La casa del Governador (I)

Entrevista: Banda de cornetes i tambors

Noces de foc i sang. Joan Rai


Dècimes afuades

d'es Pastor de Son Perdiu

Com tots podeu suposar,
per ses festes vaig venir
i me vaig entretenir
amb lo que em varen donar.
Casi res me vaig deixar,
bé que hi vaig anar per vila!
Vaig estar a primera fila
per poder veure millor
a la Bombi. Quin favor
si ella fos sa meva dida!

Parlant seriosament,
res me va entusiasmar
i quan sa festa acabà
no em sentia molt content.
És cert i ho tenc ben present
que ara res mos ve de nou
i que casi res mos mou
a fer bulla amb alegria.
A pesar que avui en dia
ses festes són tot renou.