Els motius per al NO als pressuposts 
Dijous 19 de desembre es van aprovar els pressupostos municipals només amb els vots favorables de l'equip de govern ( PSOE - UCAP -ES GRUP ) . Aquests pressupostos són indecents irreals i il·legals, i a més sense cap directriu política a l'horitzó.

A continuació 
explicarem els motius per no donar suport aquests pressupostos.
 
1er motiu. L'alcalde ha decidit de manera unilateral que ja no té cap problema amb l'abocador de Son Terrassa i que per tant no val la pena destinar la quantitat de 1.060.000 €, que és el cost del nyap dut a terme en l'anterior legislatura. Aquesta nyap es va dur a terme amb el consentiment de tots els partits que en l'anterior legislatura varen governar (PSOE - UCAP - PSM - EU ) sent les regidores d'EU les artífexs d'aquest projecte amb un mal inici en l'encàrrec i adjudicació de la seva redacció. A dia d'avui tenim un abocador en el qual s'han invertit 1.300.000 € i li falta per a la seva reparació la quantitat dalt reflectida, però el pitjor és que s'ha de retornar al Govern Balear la quantitat que va avançar i que va costar l'obra inicial . O sigui parlem d’un total de 2.360.000 €.
 
2n motiu. Per la possibilitat real d'haver de realitzar un nou préstec per a la devolució del 1.060.000 €.
 
3r motiu. Pels incompliments de dur a terme les propostes del PP en l'aprovació del pressupost 2013.
 
4t motiu. Per les mentides de l'alcalde Sr Fernandez Mallol en el transcurs del ple celebrat el 29 de novembre en el qual l'alcalde va donar la seva paraula que en els pressupostos de l'any 2014 tornaria a incloure aquesta partida. És llastimós veure com la paraula de l'alcalde de Capdepera no val res.
 
5è motiu. Per la poca vergonya de tornar a augmentar la partida de les despeses corrents, festes entre d'altres, després d'exigir als ciutadans un augment de l'IBI del 10% per al 2014.
 
6è motiu. Per la inconsistència d'ells ja que en el transcurs de les comissions sempre canviaven d'esborrany i per tant els números ballaven d'una partida a una altra.
 
7è motiu. Pel capítol d'inversions , que sense tenir cap d'elles clara, s'aprofita de la partida destinada a l'abocador per fer clientelisme i electoralisme . Aquest capítol contempla partides per arreglar i semipeatonizar carrers en les quals hi ha interessos particulars (carrer Ramón Franco o Pizarro). O la partida del passeig marítim per poder ubicar més taules i cadires per pagar servituds i festes diverses eliminant espai a les zones verdes i als vianants. El tema del passeig marítim és molt preocupant ja que l'actual situació de l’urbanisme fa possible l’ interès del Sr Fernandez Mallol d'eliminar zones de vianants a canvi de més ingressos per a l'ajuntament sigui un autèntic atemptat als ciutadans del municipi.
 
8è motiu. La partida d'inversió destinada a la remodelació i peatonització del Camí Vell des Far només s'ha inclòs la meitat del seu cost real, el que demostra el seu nul interès en fer-ho i les seves constants mentides al poble de Capdepera.
 
9è motiu. Que en aquestes millores els negocis afectats no paguessin cap cèntim, al contrari del que ha passat amb els negocis dels carrers Leonor Servera, Passeig Colon, Avinguda Cala Agulla entre d'altres, la qual cosa fan distincions i categories de negocis i de ciutadans.
 
10è motiu. Els pressupostos no recullen la regularització de la massa salarial provinent de l'aprovació de la RPT i per tant a dia d'avui no sabem exactament el capítol del cost del personal.
 
11è motiu. Els pressupostos aprovats estan desquadrats i contemplen més partides de despeses que d'ingressos la qual cosa és contrari a la normativa vigent. Per tant són il·legals.
 
12è motiu. La partida d'ingressos pel servei de recollida, trasllat i tractament de les escombraries és superior al cost real aprovat la qual cosa està totalment prohibit en l'article 24.2 del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals . Reial Decret Legislatiu 2/2004. Per tant són il·legals.
 
13 º motiu. La nul·la voluntat de reduir el capítol d'hores extraordinàries. Aquest any només amb la policia s'han pagat més de 200.000 € en aquest concepte.
 
14 º motiu. Per incompliment de l'acord de ple on s'aprova una quantitat variable per als grups municipals per a la gestió i treball.
 
15 º motiu. Per incompliment del reflectit en el conveni amb el Ministeri de Medi Ambient per l'obligació de l'Ajuntament de dedicar una partida en els pressupostos per al manteniment de Sender des Atzavares.
 
16 º motiu. Per incompliment del conveni pactat do el Govern Balear per destinar una partida pel manteniment del Passeig de Canyamel , més concretament el sender del torrent.
 
17 º motiu. Per les mentides explicades en el ple per l'alcalde Rafel Fernandez sobre la seva reunió amb el President del Govern Balear respecte a l'abocador i ha detallat unes possibles inversions del Govern en el transcurs d'enguany . Això és completament fals.
 
18 º motiu. Per no incloure en la partida d'inversions una quantitat per a la reparació de l'enllumenat públic al sector del nou hotel Hyatt i resta d'urbanització. Zona que no disposa de cap tipus d'enllumenat públic.
 
19 º motiu. Per no incloure en la partida d'inversions una partida per complir amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió aprovat per RD 842/2002 de 2 d'agost BOE 18.09.2002 ) . En diversos edificis municipals no es compleix amb aquest reglament entre ells el de la policia local , arxiu municipal , escola de música, etc.
 
Aquests son els principals motius per votar en contra els pressuposts del any 2014 ja que recullen la situació actual municipal i tampoc les necessitats reals de la gent del municipi.
 
Joan Ferrer Flaquer