La prevenció és un dels dos pilars bàsics en la lluita contra els incendis forestals, juntament amb l'extinció. El Decret 125/2007, de 5 d'ocubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendis forestals, estableix a l'article 3 l'època de risc d'incendis de l'1 de maig al 15 d'octubre, ambdós inclosos


Bones pràctiques

Aquestes són les condicions que hem de complir per fer un ús del foc responsable:

1.- Les activitats amb maquinària seran preferentment al matí. S'han d'evitar els dies de vent, i els dies més secs i calorosos.

2.- El metall de la maquinària pot colpejar amb pedres i produir espurnes. S'ha d'estar alerta.

3.- Els punts calents de cotxes, maquinària agrícola, segadores, etc... han d'estar allunyats de material vegetal fi i sec.

4.- Les cremes s'hauran de realitzar sempre en absència de vent. Preferentment al matí.

5.- A les cremes en àrea contigua de prevenció (a menys de 500 m de terreny forestal) en època de perill, haurà d'existir una distància mínima de 25 metres entre el lloc de la crema i el terreny forestal més pròxim.

6.- El foc haurà de ser contínuament vigilat, mantenint-se localitzat sempre que sia possible a través del telèfon de contacte indicat a la sol·licitud i sense poder deixar el lloc de crema fins que aquest quedi completament apagat.

7.- Es disposarà de mitjans preparats per una ràpida intervenció que permetin sufocar qualsevol conat d'incendi que es pugui produir.

En aquelles cremes on es necessita un autorització administrativa, s'haurà de complir també amb el següent:

  • Abans de la crema, s'haurà de comunicar al SEIB - 112 - l'hora de començament i l'hora prevista de finalització d'aquesta.
  • La crema es realitzarà entre el dia X i el dia X. (a criteri del Agent de Medi Ambient que ho especificarà a l'autorització)
  • La crema s'haurà de realitzar entre les X h i les X h i (a criteri del Agent de Medi Ambient que ho especificarà a l'autorització)

Cal tenir en compte que en cas que s'atorgui una autorització, aquesta pot resultar en suspens per fenòmens meteorològics adversos o altres circumstàncies rellevants que puguin incidir en el risc d'incendi forestal (Resolució CMA de 28/10/09- BOIB num. 168 de 19/nov/09).