SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP.: 206AG/13
DATA: DIJOUS, dia 19 / DESEMBRE / 2013.
HORA: 13’00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial


ORDRE DEL DIA

I.- ACTA SESSIÓ ANTERIOR ( 12 / 12 / 13 )

II.- EXP. INTER NÚM.: 77/2013: ADDENDA PER CONVENI AMPLIACIÓ IES.

III.- EXP. INTER NÚM.: 76/2013: PRESSUPOST AJUNTAMENT 2014.

Capdepera, de 17 de desembre de 2013.

El Batle,
Sgt.: Rafel Fernández Mallol