Imprimeix
Categoria: Collaboracions
Vist: 599

Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent Gran


 De bell nou, Pep Navarro, i fins ara...Transcripció:  VOCALIA DE COMUNICACIÓ de “SOL NAIXENT”                                           

CAPÍTOL  23.-  Transparència econòmica i satisfacció general 


 

L’ Assemblea general de l’ Associació “Sol Naixent” de 15 de abril de 2016, fou molt animada. Els nombrosos socis assistents agraïren la transparència en els comptes i resultats econòmics del Club i, al mateix temps, tingueren paraules d’elogi vers la Junta Directiva anterior. El president Pep Navarro posà a la consideració de tot aquell que estiguès interessat el poder revisar els justificants i documentació adient en quan a la situació d’entrades i despeses de l’entitat, qual correspon. L’any 2015 havia finalitzat de la següent manera i així resava als taulells del Club a la vista de tot hom, per espai de tres setmanes, com ha de ser. __”Transparència i equitat davant tot” s’ expresaven els afiliats, els quals acceptaren que l’associació tramitàs la baixa a la Federació de Persones Majors i l’ anulació dels artíicles dels Estatuts relacionats amb aquesta circumstància. 


Entrades.- Quotes socis, 5.885€ / Nous carnets soci, 345€ / Subvenció Ajuntament, , 3000€ / Subvenció Consell, 3550€ / Bingo, 2100€ / Loteria Nadal, 1400€ / Tiquets dinar aniversari, 1.040€ / Festes vàries, 2523€ / Fira Llampuga, 1058€. 

Sortides.- Dinat aniversari, 5272€ / Despeses informàtica i papereria, 1280€ / Reparacions diverses, 1820€ / Activitats, monitors, 2.550€ / Assegurança del local, 366€ / Premsa, subscripcions, 416€ / Manteniment local, 2160€ / Renovació módul perruquería 1429€ / Material neteja, 2142€ / Electricitat i televissió, 1565€ / Despeses festes vàries 1161€. 

Existències a Bancs.- 22.557 euros. 

Temes diversos.- 


La llegenda de sa boira del Castell de Capdepera


Tractat de Capdepera,  rendició de Menorca ( Obra del pintor Freywald)

Transcripció Vocalia de Comunicació “Sol Naixent”