PRESENTACIÓ

1
Totes les autoritats
Siguin molt ben saludades
són festes endiumenjades
també les dels anys passats,
tots aquí sou convidats
a escoltar les codolades.

2
Gabellines, gabellins
Donau-vos per saludats
hem passat dies pesats
gens amables i poc fins
un virus tots els confins
de la terra ens ha afectat.

3
Parlarem seriosament
del que va passar a la terra
cantarem sense guitarra
des del trist confinament
i és que va ser molta gent
que patí com temps de guerra.

4
Ara ja vos contarem
com va el poble nostrat
quedarà ben demostrat
el que aquí ens contarem
tots els fets relatarem
atenent a veritat.

5
Per mor del coronavirus
tots haguérem d’aturar
ningú va anar a treballar
ens tancaren com a tribus
des dels Sopes fins als Rigus
tots haguérem d’acatar.

6
Saludam a la batlia
també als nostres ciutadans
heu de ser com a bons germans,
llarga vida a l’obreria,
ho celebrarem tot lo dia
des dels grans fins als infants.

7
Sant Antoni: no hi ha
una festa tan preciosa
i és una alegria hermosa
el poder-ho celebrar
el dimoni diu estar
sense ferir amb cap coça.


ELS REIS

8
Com sempre ben deixondits,
han arribat ses Majestats,
es moll ben engalanat,
tot ple de pares i nins,
tothom dret i aplaudint,
damunt es muro han xerrat.

9
Sa comitiva reial
desfilà a Cala Rajada,
anant ben acompanyada,
per sa banda musical,
com a cosa no usual,
a s’església sa trobada.

10
L’endemà sa repartida
en els dos nuclis urbans,
als petits, també als grans,
uns presents fan alegria
que els Reis amb simpatia
reparteixen elegants.

11
A aquesta comissió,
li donam d’enhorabona,
perquè quan un regal dona,
desperta molta il.lusió
complint una gran missió,
aquest grapat de gent bona.


SANT ANTONI

12
A sa nit de foguerons,
hi va haver animació,
després des botifarró,
arribaven ses cançons,
no hi hagué complicacions,
ni mals ni rebel.lions.

13
Sant Antoni de Viana,
guardeu-mos es bestiar,
i duis-lo a pasturar,
allà on us vengui en gana,
que sa festa ja té fama,
i ara l’hem de conservar.

14
Els dimonis van sortir
pels carrers de Capdepera,
a fer festa riolera,
i els actes presidir
es Sant van fer sucumbir,
de per damunt sa somera.

15
Ses beneïdes, què vols?
tal com era d’esperar,
tothom es posà a voltar,
tal com mana es protocol,
no anava ningú tot sol,
fins que varen acabar.

16
En quant a Cala Rajada,
no varen quedar contents
tots els que hi havia presents.
S’obreria anunciava,
anul.lat de cavalcada,
per sa força des mal temps.

17
Sa gent es va col.locar
molta davall sa porxada,
i escoltar sa codolada
quan la poguérem cantar,
i així un poc agradar
d’aquesta nova anunciada.


PANDÈMIA COVID-19

18
Pareix que tot comença
fa bastant de temps enrere
un no sap si era o no era
devers la Xina o més enllà
però quan tot va esclatar
va infectar tot el Planeta.

19
Es lloc Wuhan anomenat,
al final des dos mil denou,
allà hi va haver molt renou
i es virus fou localitzat,
d’allà es brot ha escampat
sa pandèmia, per tot es mou.

20
Coronavirus li posaren,
de nom a nes maleït,
molta gent ha emmalaltit,
n’hi va haver que expiraren,
perquè malament es trobaven.
Vaja un final més sentit.

21
Proposaren mascaretes
com a mesura preventiva,
pensaven si sa saliva
l’escampava amb ses gotetes,
també fer-mos ses mans netes
per frenar sa malaltia.

22
Distància de seguretat,
d’un a s’altre, metre i mig,
caminant o passejant.
Fent esport o navegant,
es bitxo no té enemic.

23
S’animalet no va de bromes,
és més serio que un soldat,
n’hi ha que l’han enganxat
anant de festa o de copes
i si compleixes ses normes,
no acabaràs intoxicat.

24
Mos tengueren confinats
més de tres mesos i un dia,
per aquesta malaltia
que deixava a tots tocats,
molts de negocis tancats,
i no han obert avui en dia.

25
Escoletes i escoles
institut i universitat,
tot romania tancat,
ses aules estaven soles,
es patis i ses faroles,
no tenien alumnat.

26
Els al.lots tot avorrits
no saben el que han de fer
sense sortir al carrer,
ni tampoc veure els amics,
dins ca seva reunits,
pes confinament també.

27
S’aeroport es bloquejà
i tothom va quedar a terra,
com si això fos una guerra
o es conte de no acabar,
el hotels varen tancar,
i es negocis, tots darrere.


28
I si te’n vas a comprar,
ves-hi amb senalla grossa
perquè, ja que un s’hi posa,
cap descuit, i no tornar,
molt de temps ha de durar,
ara és temps d’estar a redossa.

29
No podem anar de festes,
ho tenim molt malament,
amb aquest bitxo present,
ja ho farem en altres “fetxes”,
quan no siguin tan dolentes,
i que no hi hagi ningú absent.


CAMPEROLES

30
Es camp segueix afectat
d’una remota pandèmia:
com un malat amb anèmia
resta trist i abandonat;
s’esquena el món li ha girat,
com tirant-li una blasfèmia.

31
Per mala sort s’ametler
no pot anar més raquític:
queda mort o paralític
i demana un nou planter,
si volem que pes febrer
floresqui un paisatge mític.

32
S’ametla ha perdut valor
perquè ha tornat malfenera:
un quilògram, temps enrere,
donava un quart de bessó
i ara, per comprar torró
hem de buidar sa cartera.

33
Si una cosa va anar bé
vàrem esser ses garroves;
Sant Antoni parà lloves
davall cada garrover,
i molts d’euros en tragué
per fer-se unes varques noves.

34
Però pot més es pillatge
que sa feina des pagès
quan li espolsen, com si res,
ses garroves des brancatge;
si és de sacs plens es bagatge
l’amo se sent més ofès.
MARINENQUES

35
I es dies de “quarentena”
va migpartir es pescador:
un dia sí i s’altre no
sortí, fes sol o serena;
si tornava barca plena
es profit era millor.

36
Sa llagosta i sa tonyina
donaren bon rendiment:
tothom va quedar content
d’haver fet bona barrina,
i és que la mar gabellina
sovint frueix de bon vent.

37
També fou molt abundosa
sa llampuga habitual:
se’n va treure un bon jornal
i a sa taula gustosa;
però sa fira famosa
trobà tancat es portal.


GLOSES ESPARSES

38
Ha estat forta sotragada
aquest any que ens ha tocat
no sabem si haurà acabat
que no vengui altra vegada
doncs ha estat gran mossegada
la que a tots ens ha fiblat.


39
Coronavius vengué
i la gent exagerà
perquè se posà a comprar
doncs pertot s’estengué
atemorí gent de bé
i l’illa se va aturar.

40
Tots els nostres pescadors
els hem de ben elogiar
perquè ens duen el menjar
a nosaltres, pecadors;
porten totes les remors
del que hi ha enmig del mar.

41
Pàgueres i mòlleres
al nostre parc de Llevant
hem d’anar per endavant
ho saben totes les colles
no volem les herbes molles
sinó obrir el mar gegant.

42
Va ser una gran desgràcia
patir la covid 19
a tothom vengué de nou
i no va ser cap fal.làcia
enguany Déu no ens do gràcia
i esperem que digui prou.

43
Ferí moltes de famílies
dins la nostra Capdepera
era un mal que ve d’enrere
s’endugué moltes de vides
va ser tot com el rei Mides
l’or de mort sempre venera.

44
Tots els aconteixements
es varen veure ajornats
altres ja per acabats
ferint-nos els sentiments
no hi hagué entreteniments
i estiguérem enfadats.

45
Per revolts de Capdepera
només en senten parlar
l’alegria ens llevà
un virus amb estufera
i vérem sa calavera
del veí i del germà.

46
Tancaren la carretera
es prohibí sortir al carrer
del primer fins al darrer
tots pendents a Capdepera
de qui anà per la vorera
el virus ja s’estengué.

47
Ens rentàrem tots ses mans
i entàrem a dins ca nostra
la distància com a resposta
per tots els malaveranys;
hauran de pasar molts d’anys
Sant Antoni, enguany ens costa.

48
Vengué la tempesta Glòria
que ara tot ho arrasà
el moll va desbaratar
la tendrem dins la memòria
també hi hagué una bona “història”
al passeig de Cala Gat.

49
També les inundacions
i més d’un cap de fibló
ens ompliren de tristor
i feren brollar emocions
algú en féu premonicions:
ens tocà tot el pitjor.

50
Ja del coronavirus
no en vull sentir parlar
les noves ens va donar
mentre cerquen l’antivirus
està escrit en els papirus
la vacuna es va trobar.

51
L’alegria més nostrada
encara ha d’arribar
que per tot ens van tallar
la sortida i l’arribada
poble de Cala Rajada
a Manacor no hi pots anar.

52
I ara tota l’obreria
les festes ja va anul.lar
a l’Ajuntament va anar
per aturar tota la vida
d’una festa que està viva
que tothom ha d’estimar.

53
I tots els meus pensaments
són pel jovent que ara puja
vida s’escola com pluja
entre el entreteniments
i hem de ser intel.ligents
la pandèmia no ens atura.

54
Pep Esteva, dibuixant,
i el glosador Pere Orpí,
un auca varen teixir
que convida, a veu d’infant
a seguir tots celebrant
l’Alei-alei gabellí.

55
L’Esperança confinada
dins el poble hem celebrat:
ses mans netes, com Pilat
i mascareta posada
amb una torre emboirada.
I aforament limitat.


POLÍTICA

56
Sant Antoni gloriós,
bon patró des animals,
marcau-nos quins caminals
hem de seguir es glosador
sense incórrer en molts d’errors
i fer versos ben cabals.

57
Ja ho sabeu, no farem festa,
enguany, enmig des carrer,
avui a tots mos convé
de manera ben honesta,
fer sa vida manco agresta
i no organizar merders.

58
Hem tengut s’any des Covid,
seguim en plena pandèmia
i el món pateix una anèmia
que té tothom aterrit.
S’esforç no será petit
per sortir de s’epidèmia.

59
I aquí som, això no obstant,
glosador de Capdepera,
posant tota sa quimera,
altra vegada, glosant,
i amb sos versos intentant
fer sa plaga més lleugera.

60
Hem de parlar de política,
en aquestes circumstàncies
mirant ses altes instàncies
què fan, en hora tan crítica?
Fan política raquítica,
molt lluny de ses nostres ànsies?

61
Es polítics, ben segur,
fan sovint es ous en terra,
qui més qui manco l’esguerra,
i així serà en es futur.
Tots veim un demà obscur,
com si fossin temps de guerra.

62
Dit això, vull afegir
que em sembla que a aquesta gent
que està en es comandament
molt li solem exigir.
Més que no faria si
comandàs jo, evidentment.

63
Passa així devers Madrid,
igual a Palma, darrere,
també passa a Capdepera,
ningún no n’és eximit.
S’oposició alça es dit,
també exigent, sense espera.

64
Sa política està clar,
ha d’ajudar i no a caure,
sense mirar de complaure
només es “seus”. Això fa?
Més d’un pic sembla que està
bramant, com un dinosaure.

65
Què hem tengut, a Capdepera,
aquest mesos de flagell?
Potser s’hi han deixat sa pell
es polítics amb cartera?
O tot ha seguit com era,
mal de coure de tan vell?

66
Som home de bona fe
i crec en sa democràcia,
i es mereix sa meva gràcia
qui és elegit. Es poder
el delegam i és obscè
quan esdevé autocràcia.

67
A Capdepera hem viscut
amb sa pandemia engrescats.
Potser per alt ha passat
si la Sala ens ha fotut,
tan pendents de sa salut
com aquest any hem estat.

68
D’afers sempre n’hi ha prou
que no acaben d’estar clars,
negocis que semblen rars
perquè qui remana es brou
en es seu gust sempre el cou,
i així sovint surten cars.


69
L’any passat, segurament,
lo que mogué polseguera,
i en parlà tot Capdepera,
va ser s’apariament
d’un passeig que urgentment
es va arreglar, sense espera.

70
Es passeig marítim va
patir amb un temporal
que li causà molt de mal.
Necessitava arreglar
i s’obra es va licitar
amb una pressa total.

71
S’oposició es va queixar
com una sola persona,
però es temps tot ho perdona
i fins i tot s’arreglà
lo que es mal temps no espenyà
ni va fer malbé cap ona.

72
Es procediment d’urgència
serví per aixoplugar
un pressupost que es donà
a dit. Quanta diligència!
Així és que de negligència
a ningú es pot acusar.

73
També va ser celebrat
s’augment tan considerable
des fems, molt més impensable
quan es virus enquistat
ha mantingut segrestat
tan de negoci. Inefable!

74
Pes temps que varen tancar
es negocis, un augment
de més de trenta per cent
serví per recompensar
qui maldava per surar,
i així tothom ben content.

75
Una bona iniciativa,
i es consens ho corrobora,
és es Projecta Millora,
socialment ben efectiva,
que també és educativa, i resulta animadora.

76
Vull celebrar igualment
que des de s’Ajuntament
trobin col.laboradors
que bequin es seguidors
d’estudis superiors,
perquè puguin anar fent.

77
M’alegra que hi hagi empreses
que cada any donin resposta
a aquesta bona proposta
i que així siguin ateses
ses sol.licituds emeses,
fins a devuit. Gran aposta.

78
Llums i ombres, nit i dia,
sa vida municipal
és un camí desigual,
pena avui, demà alegría.
Qui frissa que faci via,
tanmateix tot té un final.

79
Un dos mil vint poc comú,
de bones noves escàs,
per força donarà pas
a un bon dos mil vint-i-u,
si tots posam en comú
el bo i millor. Feis-me cas.


DEMOGRAFIA

80
Són noranta-cinc nascuts
i vuitanta-cinc finats,
aquests nous bells infants
tots serán molt ben rebuts:
un Mercat amb més escuts
gabellins tot estimats.

81
I treinta-dos matrimonis donau-los per ben casats
és temps pels enamorats
quan cauen els capitolis
de l’amor no més espolis
del que estam acostumats.

82
Trobarem molt a faltar
nostres éssers estimats
quedaran tots confinats
en la tistor com a altar
els volem ben recordar
en el temps, tots honorats.

83
I va ser el darrer compàs
de Mestre Tomeu “Carbó”
ell va ser un bon director
de la banda sempre al pas
de Capdepera i sabràs
que músic va ser amb passió.

84
I d’aquí no marxarem
senser fer especial menció
a tots els bons glosador
que també recordarem
cants i versos en tendrem
fins que acabi la funció.


COMIAT

85
Així com l’hem començat
doncs així l’acabarem
ja no ens entretindrem
i ho donam per acabat
que tothom tingui bon fat
l’any qui ve ja tornarem.

86
Vos direm adéu-siau
passades les beneïdes
són les festes preferides
d’animals en temps de pau
que s’alci tot el qui cau
d’enyorances referides.

87
Adéu i fins l’any que ve
que sigui molt més amable
i que es mostri agradable
pel gran poble gabellí.
Que tot sigui molt més fi
i la vida, perdurable.

88
Ja les campanes repliquen
pel moll de Cala Rajada
que tinguem nova trobada
pels que tots ho pacifiquen
i la germanor hi fiquen;
l’Argument ja s’acomiada.