Subvencions per a la normalització lingüística municipal per a 2021.

L'Ajuntament de Capdepera convoca aquests ajuts per a la normalització a les empreses municipals, amb els objectius següents:
- Garantir i estendre la presència de la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic d'aquest municipi.
- Treballar en temes de qualitat i diversitat lingüística com a sinònims de qualitat empresarial.
- Fer difusió d'aquelles empreses que fomentin la normalització lingüística a la seva empresa.

Línies d'ajut i import

a) Rètols comercials i de vehicles: S'entén per rètol comercial aquell que assenyali la identitat d'una empresa i/o en doni informació. Ha de ser traduïble al català i no s'atorgaran subvencions per a rètols que utilitzin onomatopeies, paraules no traduïbles o que tenguin la mateixa grafia en català que en una altra llengua.
- Versió exclusivament en català: un 50% sobre el cost generat, màxim 350 €.
- Versió en català juntament amb altres llengües: proporcional a l'ús que se'n faci respecte del conjunt de llengües del rètol.

b) Edició o renovació de cartes de restaurants i bars incloent-hi el català: un 50% sobre el cost generat, màxim 400 €.

c) Documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes, fullets, calendaris, factures i pressupostos, catàlegs ...): 50% sobre el cost generat, màxim 250 €

d) Versió en català a webs: Un 30% del cost sobre la pàgina, amb un sostre de 300€.

Formes de presentació:

- Presencial: descarregar el model d'instància i annexos i presentar-los, juntament amb la documentació obligatòria exigida, al registre general.

- Telemàtica: 'Tramitació electrònica' i emplenar la sol·licitud, annexos i aportar la documentació obligatòria exigida.

https://ajcapdepera.sedelectronica.es/?x=rPhJCrbIMaoFXEDNV9kwbwS6wmSzmT*TANhc1iGdJ*GBZrJi*GxssN6cifk8fVCMN2yU2*B*YzlneGO2uUU-DdnZ9rGY4082okkoX4Tf6y41p3EOAjSBdhU5*AbJWcxPJdG8b*-PzFpDzDzWSEQZOCFSYP9E5i9*alFEjOK1rzpoErYCpDHY*71dpSYwC*LTem6ie0ja60Uk5Uv00EowJg

- Data límit de presentació: dia 30 de setembre de 2021.

Les bases completes es poden consultar a: https://ajcapdepera.sedelectronica.es/.../fce77f61-705b.../Sal . Ajuntament de Capdepera