Moció d'urgència presentada en el darrer ple de l'Ajuntament de Capdepera, per l'oposició en referència a Can Creu d'Inca

Joan Ferrer Flaquer,  actuant amb qualitat de portaveu del PARTIT POPULAR de Capdepera, membre d’aquesta Corporació; María Orts Rodríguez, actuant amb qualitat de portaveu de ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS  de Capdepera, membre d’aquesta corporació; i Mateu Melis Tous, actuant amb qualitat de portaveu de ES GRUP de Capdepera, membre d’aquesta corporació,


EXPOSEM:
   A la sessió de l’ajuntament en ple del 21.01.09 se varen aprovar la realització de quatre projectes amb càrrec al fons estatal d'inversions, regulat pel reial decret 9/2008 de 28 de novembre, entre les quals hi ha la reforma i acondicionament de l'edifici de Ca'n Creu d'Inca com a edifici de serveis administratius.
  La proposta que l'equip de govern duia al fons d'inversions es va exposar a comissions informatives on presentaren unes memòries descriptives de cada projecte, ja que degut a la premura amb la que s’havia de presentar la documentació al ministeri no es tenien els projectes.
   Com no podia esser d’un altra manera, i, malgrat que tots els grups del arc polític al consistori de Capdepera tenien les seves prioritats, l’oposició va recolzar aquestes importants inversions al municipi, amb cost cero per les arques municipals i donar la confiança a l’equip de govern per dur endavant els quatre projectes que havia triat.
   En el cas del projecte de rehabilitació de Ca’n Creu d’Inca es recolzà la inversió per la necessitat que hi ha de rehabilitar aquest casal de titularitat pública però tenint serioses dubtes sobre el futur ús, com a casa consistorial, que li vol donar l'equip de govern.

Image

Aquests dubtes tenen els seus fonaments en:
- Es tracta d'un edifici del s.XIX que pensem ha de mantenir el seu caràcter senyorial, ja que Capdepera, per la seva història, no te massa casals d'aquest tipus al seu nucli urbà (i molt menys de titularitat pública. Pel que se desprèn dels plànols adjunts, s'enderroca l'escala cap al primer pis, essent un dels elements arquitectònics que caracteritzen aquest edifici singular. A part, si ens fèiem una mica enrere en el temps, Ca'n Creu D’inca va esser permutada per la sala d’exposicions situada al C/. Major (Ca'n Pep Not) amb la intenció de convertir-se en el casal de cultura del municipi de Capdepera.
- Es materialment impossible ubicar tots els departaments municipals que a dia d'avui estan a l'edifici de l'Ajuntament i a Ca'n Gabriel si es vol mantenir un espai suficient per cada treballador i oferir un servei mínimament de qualitat que garanteixi la privacitat que necessiten alguns departaments a l'hora d'atendre al ciutadà. (batlia, secretaria, urbanisme, serveis socials...). També veiem impossible ubicar l'arxiu que haurà de seguir a l'ajuntament enfora de la resta de departaments
- Segons l'equip de govern, aquest edifici assumiria l'ajuntament de manera provisional. Però donat el gran endeutament que ja ha assumit l'ajuntament aquesta legislatura, la provisionalitat  ben segur s'allargui molts d'anys, anys durant els quals l'actual edifici consistorial romandrà tancat provocant, en més premura, el seu deteriorament i fent palpable el risc de que quan es pugui assumir un reforma aquesta no serà possible.
- Que com a la majoria d'obres que es realitzen,  ben segur sortiran imprevists durant l'execució de la reforma de Ca'n Creu i aquest percentatge de sobrecost l'haurà d'assumir l'ajuntament. Sobrecost difícil d'assumir si tenim en compte l'estat d'endeutament actual.
- La ubicació de l'edifici, degut a la manca d'aparcament que te davant i la seva proximitat a edificis històrics com l’església, creiem que no es la més correcta per destinar-lo purament a usos administratius.

Image

- Que a la proposta de pressuposts de '09 es proposa assumir un nou lloguer per destinar-lo a sala d'exposicions, el que torna ha augmentar la despesa corrent. A més, s'ha de tenir en compte que a dia d'avui Ca'n Creu, degut a seva singularitat, es el marc empleat per a multitud d'actes (exposicions, conferencies, bodes, etc.) tant de caire públic com privat.
- Que per ubicar tots els serveis administratius s'ha de fer un projecte d'activitats, del qual no tenim cap noticia, de suma complicació i que una vegada realitzat pot requerir canvis al projecte constructiu, entre d'altres suposats més greus.
- Habilitar tot l'edifici de Ca'n creu per a usos administratius suposa un gran sobrecost per a una instal•lació que en teoria es provisional.
Entenem que si Ca'n Creu es rehabilita amb la finalitat de ser la Casa de Cultura (amb el servei municipal de cultura inclòs) assumint provisionalment els serveis municipals ubicats a Ca’n gabriel les complicacions abans exposades no es donarien. Per exemple:
- Els imprevists econòmics de l'obra es podrien assumir amb la disminució de partides com instal•lació elèctrica i de llocs de feina, climatitzacions, telefonia, puestos de veu.
- Estalviem el lloguer de Ca'n Gabriel i el nou lloguer per ubicar la sala d'exposicions.
- No hauria una mancança d'espai.
- El projecte d'activitats seria molt més senzill i Ca'n Creu seguiria mantenint el seu caràcter senyorial.

Per tot això:
Demanem
   Que es replantegi el projecte que es vol dur a terme a Ca'n Creu per a que pugui ser el casal de cultura i acollir, provisionalment, els departaments que a dia d'avui estan a Ca'n Gabriel. D'aquesta manera serà possible desfer-nos del lloguer de Ca'n Gabriel, no adquirir-ne de nous i no tancar l'edifici de l'ajuntmanet.
  Que una vegada es reformi l'ajuntament Ca'n creu d'Inca assumeixi els serveis culturals i socio-educatius de Capdepera (sala exposicions, escola adults...).
 
Joan Ferrer Flaquer   
Portaveu Partit Popular   

Mateu Melis Tous   
Portaveu Es Grup   

María Orts Rodríguez

Portaveu EU-EV