La regidoria d'Hisienda remet una nota informativa explicant la situació econòmica de l'Ajuntament

L’Ajuntament de Capdepera continua amb el sanejament de l’economia municipal
      

L’important esforç que s’està realitzant per part de l’equip de govern gabellí per sanejar els comptes municipals, continua amb l’adopció de mesures excepcionals, d’aquesta forma, l’important estalvi que s’ha generat amb les mesures de contenció de la despesa, ha servit per eliminar anticipadament el deute que te la corporació amb entitats de crèdit durant l’exercici 2014, per un total de  1.167.740,7€ que sumats als 985.385,16 d’amortitzacions anticipades dutes a terme a l’exercici 2013, dona un total de 2.153.125,86€ només aquestes mesures, han suposat un estalvi  d’interessos en el darrer any, d’aproximadament 59.123€.

Aquestes actuacions han estat possibles gràcies a la liquides que genera entre d’altres coses, la contenció de la despesa corrent i a la política d’austeritat implantada a totes les àrees de l’Ajuntament.

Tot i ser satisfactoris els resultats, a l’actualitat encara s’estan estudiant fórmules per abaratir costs, mitjançant la realització de noves contractacions amb condicions mes avantatjoses pel consistori gabellí.

Seguint amb la línia d’actuacions que s’ha marcat l’Ajuntament de Capdepera, ara l’objectiu es centra en que els contribuents del municipi pugin començar a gaudir de la millora de la situació econòmica del municipi, d’aquesta forma s’ha tramitat i obtingut amb èxit l’autorització del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que en data 14 de juliol de 2014 autoritza al consistori gabellí a  modificar el pla d’ajustament municipal, que obligava, entre d’altres mesures, a incrementar de forma indiscriminada i anual totes les taxes i preus públics municipals.

Aquesta obligació  que ara ja ha quedat suprimida, suposa una important ajuda a les economies del municipi que veien com cada any s’apujava la taxa per recollida de fems, clavegueram, serveis esportius,..

Per altra banda, l’Ajuntament de Capdepera te intenció d’acollir-se a les mesures previstes al RDL 8/2014 per  tornar a negociar les condicions del deute pendent amb les entitats financeres, l’adopció d’aquestes mesures produiran un estalvi addicional en matèria d’interessos que està al voltant d’uns 154.611€ anuals, produït per la reducció dels tipus d’interès.

L’estalvi generat contribuirà a finalitzar el pla d’ajust abans del que s’havia previst inicialment, i a mantenir o millorar el nivell de serveis que actualment l’Ajuntament presta als ciutadans de Capdepera.

Política fiscal:
L’Ajuntament de Capdepera com ja va anunciar, te la intenció de reordenar la seva política fiscal quan s’hagi pogut alliberar de les exigències del vigent pla d’ajust, d’aquesta forma, una vegada s’amortitzi el deute lligat al pla d’ajust, l’Ajuntament tindrà mes llibertat a l’hora de reduir la pressió fiscal, i per tant la podrà minorar, sempre que s’acompleixi el principi d’estabilitat pressupostària, com fins ara, però sense estar obligat a generar els importants estalvis imposats pel pla d’ajustament.

D’aquesta forma, les mires estan posades damunt l’IBI, que ha generat certes tensions amb els ciutadans del municipi, i que de complir-se les previsions podrà ser moderat en breu.

 Des de l’àrea d’hisenda de l’Ajuntament, s’informa que de continuar el ritme d’estalvi actual, a mitjans de la propera legislatura, s’haurà pogut finalitzar el pla d’ajustament, el que suposaria una reducció de quasi el 50% del seu temps de durada, i un estalvi d’aproximadament 222.271€ en concepte d’interessos  i fer així efectives  les noves mesures en política fiscal.