SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

 EXP. NÚM: 113AG/16
DATA: DIJOUS, dia 2/JUNY/ 2016.
HORA: 20:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

        

 

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 5.05.16. 

II.- EXP. NÚM. 106AG/16: PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDOR DEL SR. PAULINO FABA SANCHO. 

III.- EXP. INTER NÚM. 1 MP/2016: MODIFICACIÓ PRESSUPOST MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI TRANSFERÈNCIA CASTELL. 

IV.- EXP. INTER NÚM. 9 COMPTABILITAT/2016:MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER AL CONTROL POSTERIOR A L’INICI DE L’ACTIVITAT CIUTADANA. 

V.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA. 

VI.- EXP. NÚM. 104AG/16: REGLAMENT DEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI LUDICOINFANTIL DE L’ESCOLA D’ESTIU I L’ESTIU ESPORTIU DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. 

VII.- EXP. NÚM. 110AG/16: MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LA RÀDIO LOCAL DE CAPDEPERA. 

VIII.- EXP.NÚM. 82AG/16: MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC PLAÇA INSPECTOR POLICIA LOCAL. 

IX.- EXP.NÚM. 83AG/16: MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC PLAÇA SECRETÀRIA CORPORACIÓ. 

X.- EXP.NÚM. 84AG/16: MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC PLAÇA BIBLIOTECÀRIA. 

XI.- EXP.NÚM. 109AG/16: MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC PLAÇA INTERVENTOR. 

XII.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015. 

XIII.- DONAR COMPTE MEMBRES INTEGRANTS COMISSIONS INFORMATIVES. 

XIV.- DECRETS I RESOLUCIONS.

 XV.- PRECS I PREGUNTES. 

 Capdepera, 30 de maig de 2016.

 El Batle,        
 Rafel Fernández Mallol.