Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 2411

També Capdepera rebutja la implantació del Tractament Integral de Llengües (TIL)Un cop aprovada l'acta de la sessió anterior, el plenari va discórrer així, si fa no fa: 

II.- EXP. INTER NÚM. 21/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL SERVEI RETIRADA DE VEHICLES.

-          Es rebaixa el preu del servei de grua, per un acord amb l’empresa concessionària i queda en 70 euros, dels quals 43 van a l’empresa i 27 se’ls queda l’Ajuntament. S’aprovà amb 13 a favor (equip de govern més PP i Es Grup) i dues abstencions de PSM-Entesa.

 

III.- EXP. INTER NÚM. 22/2013: ORDENANÇA FISCAL ANIMALS DE COMPANYIA.

-          Va quedar damunt la taula per acabar de negociar amb tots els grups i consensuar-la. L’ordenança pretén instaurar una taxa pel fet de tenir un ca.

IV.- EXP. INTER NÚM. 24/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST SUPLEMENT DE CRÈDIT.

-          Es proposa que en cas que hi hagi un romanent positiu al final de cada exercici, aquest es dediqui a amortitzar préstecs. Ve imposat per les mesures d’ajust del govern central. S’aprovà amb els vots de l’equip de govern i del PP, davant les abstencios de PSM-Entesa i Es Grup.

 
V.-  EXP. INTER  NÚM. 26/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

-          Es transfereixen 20.000 euros pressupostats per a despeses diverses de Turisme, que se’n van a pagar projectes per dotar de serveis determinades urbanitzacions. Tota l’oposició va carregar contra l’equip de govern pel fet que es deixi sense partida la promoció turística, en un moment en què la qualitat del turisme ha davallat tant. L’equip de govern va dir que la promoció no es veuria afectada. S’aprovà amb els 8 vots de l’equip de govern, enfront dels 7 en contra de tota l’oposició.

VI.- EXP. NÚM. 27/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL GUALS.

-          Es tractaria d’una modificació que discriminaria els edificis fins a tres vivendes del que en tenguin més. L’oposició no ho acaba de veure clar, ja que els metres lineals de façana que s’ocupen són independents del número de vehicles que hi accedeixen. La modificació s’aprovà per l’equip PSOE-UCAP, el PP hi votà en contra, mentre que PSM-Entesa i Es Grupo s’hi van abstenir.

VII.- EXP. INTER NÚM. 28/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

-          Es transfereixen 8.500 euros de l’escola d’adults a Serveis Socials. Es produí un enfrontament dialèctic entre PSM-Entesa i l’equip de govern. Els primers acusaren els segons de manca de previsió d’augment de necessitats socials, tot i saber que aquest seria una any de crisi forta. L’equip de govern va admetre que encara s’hi hauran d’incloure més partides. D’altra banda, des del PSM s’acusà l’equip de govern d’electoralisme en organitzar festes per a la gent gran que ni són prioritàries ni ningú havia demanat. La transferència s’aprovà amb els vots de l’equipc de govern i d’Es Grup. PP i PSM-Entesa es van avstenir.

VIII.- EXP. INTER NÚM. 23/2012: MODIFICACIÓ RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES PER ASSISTÈNCIA ALS ÒRGANS COL·LEGIATS.

-          Com que l’equip de govern recuperarà enguany la paga extra de Nadal, l’oposició també vol recuperar el 7’5% que se li havia davallat per asistència a plenaris, comissions, etc. Aquesta modificació fou aprovada per l’equip de govern i PSM-Entesa, mentre el PP hi votava en contra i Es Grup s’abstenia.

IX.- EXP. NÚM. 7 SAL/2013: PROPOSTA MODIFICACIÓ ANNEX REGLAMENT MUNICIPAL NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

      -     S’incorpora al Reglament la no necessitat de coneixement de català per als funcionaris  que no facin feina de cara el públic. Hi votaren a favor PSOE-UCAP i Es Grup, mentre PP i PSM-Entesa hi votaven en contra, però per motius ben distints.

X.- EXP. NÚM. 145AG/2013: PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS PSOE-UCAP-PSM-EN I EG: REBUIG A QUALSEVOL MODIFICACIÓ DE LA PLANTA I DEMARCACIÓ JUDICIAL QUE COMPORTI LA DESAPARICIÓ DELS JUTJATS DE MANACOR I INSTA EL GOVERN DE L’ESTAT A RETIRAR L’ACTUAL DOCUMENT DE REFORMA JUDICIAL.

- Hi votaren a favor tots els grups tret del PP. Aquest, per boca de Joan Ferrer,  al·legar que de moment tot això són conjectures i que no hi ha res aprovat.

XI.- EXP. NÚM. 147AG/2013: PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS PSOE-UCAP-PSM-EN I EG: REBUIG A LA IMPLANTACIÓ OBLIGATÒRIA DEL DECRET SOBRE EL TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES (TIL) ALS CENTRES EDUCATIUS.

- Tots els grups hi votaren a favor, tret del PP. Segons Ferrer, el TIL suposa un fet  positiu per a l’educació a la nostra Comunitat.

XII.- EXP. NÚM. 1SS-12/13:PROPOSTA DE L’EQUIP DE GOVERN: AL·LEGACIONS ALS ESTATUTS DEL  CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS I SOCIOSANITARIS DE LES ILLES BALEARS.

-          Segons es va explicar, ens trobam davant un intent recentralitzador del Govern, que voldria recuperar competències del Consell en matèria de serveis socials i sociosanitaris. L’Ajuntament de Capdepera hi presenta al·legacions, aprovades per l’equip de govern i PSM-Entesa, amb les abstencions de PP i Es Grup.

XIII.- EXP. NÚM. 149AG/13: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA AMBULANT EXERCIDA EN ELS MERCATS SETMANALS DE CAPDEPERA I CALA RAJADA.

-          Es pretén exigir la carta de mestre artesà als venedors que vulguin tenir parada en els mercats nocturns d’artesania del nostre poble, tot i que es donarà un termini perquè la puguin aconseguir. S’aprovà per tots els grups, excepte el PP, que es va abstenir.

 

XIV.- AGRAÏMENT DEL PLE PER LES TASQUES REALITZADES A L’INCENDI DE DIA 21 D’AGOST.

-  S’aprovà per unanimitat.

 

I aquests són els temes pels quals s’interessaren els grups de l’oposició, en l’apartat de precs i preguntes:

 

-          PP

-          Posible tancament centre de dia (es va negar per l’equip de govern)

-          Boques de reg a Canyamel

-          Recollida de residus i deixalles

-          Neteja viària

-          Mallorquinamente

 

-          PSM

-          Mallorquinamente

-          Horts urbans

-          Catàleg de camins públics

-          Neteja de platges sense concessió d’explotació

-          Accés a sa punta de s’Agulló

 

-     ES GRUP

-          Neteja viària

-          Publicació de factures a la web municipal

-          Soterrament de cablejat a Cala Rajada

-          Valoració de llocs ded feina

-          Abocador de Son Terrassa

-          Sala Multiusos

-          Apujada IBI