Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 5715
Plenari de tràmit(foto d'arxiu)Plenari sense major transcendència i que va discórrer en un clima més o manco distès i sense enfrontaments verbals de consideració. Una sessió que, abans de res, va ser aprofitada pel batle per a donar la benvinguda al nou interventor de l’Ajuntament, David Martínez.

 

- Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es passà a debatre els punts de l’ordre del dia, començant pel CONTRACTE DE CONSTITUCIÓ DE SERVITUD DE PAS VOLUNTÀRIA. Es tracta d’un acord a signar amb el propietari d’ua de les finques confrntants amb el Castell, el senyor José  Luís Sureda Carrión, mitjançant el qual es podrà accedir a tot el perímetre del recinte emmurallat, tant per la simple visita com per a obre de manteniment de les murades, il·luminació, etc. S’aprovà per l’equip de govern i el recolzament d’Es Grup, mentre PP i PSM-Entesa (o MÉS?) s’hi va abstenir.

- A continuació, el regidor de Medi Ambient, Albert Llull, proposà l’ADHESIÓ A LES CONDICIONS ECONÒMIQUES DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I ECOVIDRIO. Segons el debat que es va mantenir, aquest conveni, que es mantindrà mentre duri l’actual concessió de recollida de residus sòlids, Ecovidrio es farà càrrec del vidre del qual, fins ara, s’ocupava el Consell. Si fa no fa, la venda del vidre permetrà cobrir les despeses de recollida i transport. Per tant, els usuaris, en el pla econòmic, no ho notarem, ni per bé ni per mal. S’aprovà la proposta i hi votaren a favor, a més de PSOE i UCAP, PSM-Entesa i Es Grup. El PP es va abstenir.

- El punt següent era el referit a la PROPOSTA DE CANVI DE NOM DEL CARRER LUZ. Es tracta, no del carrer Llum, de Capdepera, sinó del carrer Luz que es troba a Son Moll de Baix. Joan Ferrer (PP) va argumentar sobre la conflictivitat que sol dur inherent el canvi de noms dels carrers, i també va recomanar que s’esperàs que s’acabàs la dotació de serveis a aquella zona, per tal d’estudiar, tots els partits, una nomenclatura general de tots els vials de la urbanització. El nom que es proposà, atenent raons històriques, va ser el Cal Rei, al qual donà el seu suport, a més de l’equip de govern, PSM-Entesa, mentre PP i Es Grup s’hi abstenien.

- Tot seguit arribà el torn a la MOCIÓ DE REBUIG DE LA VIOLÈNCIA CAP A LA DONA, sobre la qual el batle en féu l’exposició de motius, amb els fets recents ocorreguts a Artà molt presents. La moció, que prèviament ja havien pogut conèixer tots els partis i fer-hi les aportacions que van creure oportunes, va rebre el suport incondicional de tots els presents i, per tant, es va aprovar per unanimitat.

- Arribàrem, així, al torn de precs i preguntes. Resumm, succintament, els temes sobre els quals s’interessaren els distints portaveus de l’oposició:


JOAN FERRER - PP:

-          Reforestació zones cremades el 2012. Albert Llull al·legà que els tècnics consideren millor la reforestació natural, si aquesta es produeix bé, com sembla el cas.

-          Bassa de Son Jaumell.

-          Mobilitat. Reglament del taxi. Galeres de cavalls. Circulació de Cala Rajada.

-          Organització del Mercat Medieval d’enguany. Carmen Corraliza manifestà que encara no se sap quina empresa se’n farà càrrec.

-          Llistat de despeses del Mercat Medieval de l’any passat.

-          Beques estudis universitaris. Incompliment de terminis i modificació de requisits. Aquest va ser el punt que suscità un debat més dur. Finalment, després de la intervenció de la regidora Caimari, va ser el batle mateix qui justificà els canvis que s’havien produït, tot i admetre que, de cara a futures edicions, s’havien de canviar algunes coses.

-          Famílies del municipi que viuen per sota del llindar de la pobresa.

-          Manteniment i control de l’estat de la via pública.

-          Oficina municipal per als partits de l’oposició.

 

PERE FUSTER - PSM:

-          Parades busos, que qualificà com un  problema d’extrema gravetat.

-          Persones majors que podrien oferir vivenda a persones que en volguessin tenir cura. Segons la regidora se Serveis Socials, és una bona idea però difícl de dur a terme.

-          Pla de transports per a enllaçar nuclis turístics amb la xarxa general de transport públic. Segons el que s’ha publicat, aquest servei arribaria a Cala Millor, però no a Capdepera.

-          Ocupació de zona pública en zones compartides amb Ports de les Illes Balears. El batle explicà les gestions que s’han fet al respecte, especialment amb la finalitat d’evitar que els usuaris s’hagin d’adreçar a dues administracions distintes per a una mateixa concessió. Rafel Fernández quantificà entre 12 i 18.000 euros el que deixaria de percebre l’Ajuntament en favor de Ports.

-          Possibilitat de delimitar alguna tram de platja (en una platja a determinar) on s’hi pugui accedir amb cans.

-          Revisió de l’acabament de l’aljub d’una casa de la zona de s’Agulló. Hi ha expedient obert, segons el batle.

-          Protecció sistema dunar de l’Agulla.

-          Abocament de bidons en un Anei del coll de Marina. El regidor de Medi Ambient informà que s’havia denunciat al Seprona. .

 

MATEU MELIS - ES GRUP:

-          Començà la seva intervenció fent un prec: que s’arregli el camí de la depuradora, que està en molt mal estat.

-          Posada en marxa, abans de la propera temporada turística, del reglament de taules i cadires.

-          Reunió de la mesa de participació ciutadana per tal d’explicar com queda la neteja viària i el que ha de fer l’empresa a cada uns dels carrers del poble.

-          Decret de 31.12.12 en què s’han pagat 1.500.000’-€  aproximadament. Totes les factures que s’han pagat ha estat perquè s’ha mogut del capítol 1 al capítol 2. A banda de si té base legal o no, el cert és que aquest matalàs de personal que enguany no tindreu no el podreu gastar de més. És a dir, anau en compte. Per altra banda, ens farà estar a l’aguait si realment es destinen les partides on s’han assignades.

-          El tema de les beques universitàries ha estat un autèntic nyap, una autèntica presa de pèl de les autoritats.

-          S’han de reclamar a l’empresa Pegassus, tant si ho cobreix la seva asseguança com si no, les despeses de reparació de l’incendi que es va produir en el Mercat Medieval. Ara per ara, els 8.481’92 euros els ha pagat l’Ajuntament.