Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 1942

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 175AG/12

DATA: DIJOUS, dia 11/OCTUBRE/ 2012
HORA: 13:30 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

 

 

 

II.    ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

III.   ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE  TRACCIÓ MECÀNICA.

IV.   ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

V.     ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST MUNICIPAL SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

VI.    ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCU­MENTS ADMINISTRA­TIUS.

VII.   ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

VIII.  ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

IX.    ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEMS.

X.     ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I AUTO­RITZACIONS ADMINISTRATIVES D’AUTO­TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.

XI.    ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SOL I VOL DELS TERRENYS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.

XII.   ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA  PEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

XIII.  ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS ESPECIALS MOTIVATS PER ESPECTACLES, TRANSPORTS I ALTRES.

XIV.  ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES I RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOCIÓ DEL PAVIMENT O VORAVIA EN LA VIA PÚBLICA.

XV.   ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB ENDERROCS, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I SIMILARS.

XVI.  ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA LA TAXA  PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENY D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

XVII.  ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES I TRIBUNES, AMB FINALITAT LUCRATIVA

XVIII. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE LA VIA PUBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENT I CARREGA O DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE.

XIX.   ORDENANÇA FISCAL TAXA PEL SERVEI D’IMMOBILITZACIÓ, RECOLLIDA, TRASLLAT I DIPÒSIT DE VEHICLES O ALTRES OBJECTES PESATS O VOLUMINISOS, MAL ESTACIONATS O ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA O EN ALTRES LLOCS DEL TERME MUNICIPAL

XX.    ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA CANERA MUNICIPAL

XXI.   ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS  DEL CENTRE DE DIA.

XXII.  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES O PRESTADORES DEL SERVEI DE TELEFONIA MÓVIL

XXIII.  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER AL CONTROL POSTERIOR A L’INICI DE L’ACTIVITAT DE LA CIUTADANIA

XXIV.  ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

XXV.   ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES DEL SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS (SME) DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.

XXVI.  ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA EL PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA DE MÚSICA

XXVII. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA D’ESTIU

XXVIII. ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA EL PREU PÚBLIC DELS CURSOS D’ADULTS

XXIX.   ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES ESCOLETES MUNICIPALS

XXX.    ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER ENTRADA I VISITA AL CASAL MELIS CURSACH

XXXI.   ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DEL CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE (CIJ) DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.

XXXII.  ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE L’EMISSIÓ  DE PUBLICITAT A TRAVÉS DE CAPDEPERA RÀDIO 107.5 FM.

XXXIII.  ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS

XXXIV. MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL.

XXXV. DONAR COMPTE DEL TRASLLAT TEMPORAL DEL JUTJAT DE PAU.


Capdepera, 9 d’octubre de 2012
El Batle,
Rafel Fernández Mallol

ORDRE DEL DIA

I.     ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.