Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 1318


Informació econòmica parroquial
El darrer Full Parroquial (31-01-2010) oferia un resum de l'activitat econòmica de les parròquies de Capdepera i Cala Rajada. En recollim les dades i aquests són els números.


CAPDEPERA
 Entrades  Sortides  
 Renda del Pis  3.869'00  Compres    1.577'94
 Suscripcions     450'51 Funcionament       276'75
 Col·lectes ordinàries10.281'71 Subministres    4.285'52
 Donatius  3.545'38 Activitats pastorals       333'01
 Llegat  2.089'00  FOREC    4.491'18
 Mercat Medieval i altres  4.799'00  Obres    5.714'77
   Reparacions       261'48
   Altres         54'95
 Total entrades25.034'60  Total sortides  16.995'60

Superàvit 2009                          8.039'00
Deute 2008                              11.744'40
Deute a 31.12.2009                   3.705'40
CALA RAJADA
 Entrades   Sortides  
 Suscripcions         3.325'42  Compres     1.021'15
 Col·lectes ordinàries       12.110'03 Funcionament     2.824'00
 Donatius         3.619'38 Reparacions        747'79
   Subministres     4.171'05
   Activitats pastorals        198'70
   FOREC     6.693'15
   Obres     7.450'66
   Altres          42'38
 Total entrades       19.054'83 Total sortides   23.148'88 

Dèficit 2009                                4.094'05
Existències 2008                      17.267'03
Saldo a 31.12.2009                   13.172'98

---------------------------------------------

Adquisició nova imatge del Carme:

Escultora ...................................   12.000'00
Transport i col·locació ..............     1.286'00

(Pagada amb doblers del Mercat Medieval, mercadet de Sant Sebastià, Festes del Carme i donatius particulars)