Havíem demanat a la regidoria de Medi Ambient les dades per a realitzar un reportatge sobre la recollida de fems al nostre municipi. La idea era tenir informació de l'evolució dels percentatges de reciclatge amb el nou sistema, implantat des de juliol de 2020. La nostra sorpresa ha estat que des de Medi Ambient ens ha arribat un complet informe que ara reproduïm. Agraïm a la tècnica de medi Ambient per l'excel·lent i complet informe realitzat i al regidor, Quico Martínez per les gestions fetes. Recollida selectiva Capdepera

El mes de Juliol es va implantar el nou servei de recollida al municipi de Capdepera,  s’ha augmentat el nombre de contenidors de recollida selectiva a les zones costaneres així com també s’ha implantat la recollida de la matèria orgànica tant a la recollida Porta a Porta com també les àrees d’aportació compten amb contenidors per a la recollida de la matèria orgànica.

Tot i que encara no es pot veure un canvi considerable amb els percentatges de recollida finals d’un any a l’altre, ja que el canvi es va produir a meitat de l’any es pot veure com ha anat augmentant la recollida selectiva al municipi els darrers 5 mesos.
Cal tenir en compte, que amb la situació actual, els establiments comercials del municipi, tant de restauració, hostaleria, comerços, etc… han tingut molt poca activitat durant aquest any 2020 i, per tant, manco generació de residus, cosa a tenir en compte ja que durant la temporada alta es veu com augmenta considerablement la recollida selectiva.

Si valorem les dades de la recollida Porta a Porta als nuclis de Capdepera, Sa Pedruscada, Autovia Joan Carles I, podem veure com la recollida de rebuig ha minvat considerablement amb la implantació de la recollida de la matèria orgànica arribant a un mínim del 37.8% de rebuig i un màxim de 62.2% de recollida selectiva al mes d’octubre. Així com també ha augmentat la recollida d’envasos i paper-cartró, pel que fa a la recollida de vidre no podem fer un anàlisi considerable de les dades, ja que dins la recollida de vidre s’inclouen els kg recollits als grans generadors. A dia d’avui estam a un 19.3% de recollida selectiva front a un 7.6 % del 2019 pel que fa a la recollida Porta a Porta.
Pel que fa a la recollida mitjançant contenidors a la via pública, la recollida selectiva ha augmentat, tot i que no d’una forma tan notable com amb la recollida Porta a Porta. Les fraccions que s’han incrementat més han estat el paper-cartró i els envasos i el rebuig ha arribat a disminuir fins a un 69.1% al mes d’agost. Actualment ens trobem amb una mitjana del 85.9 % de rebuig i 14.1% de selectiva front al 96.2% de rebuig i 3.8% de selectiva al 2019.