És previst que les obres de re-pavimentació de la calçada d'alguns carrers de Cala Rajada durin un mes, a partir de dia 3 de novembre
Al perfil del contractant de la plana web de l'ajuntament de Capdepera hem pogut llegir que hi ha un projecte aprovat i adjudicat  per la Junta de Govern Local anomenat "Reparació de paviment de diversos carrers de Cala Rajada". Dia 29 d'agost l'unitat administrativa d'adjudicació va triar l'oferta de  COEXA per 156.000 euros (IVA exclòs) com a millor oferta econòmica. El proejcte estava valorat en un principi en 163.839,82 euros (més IVA) .Els carrers afectats són:
- El carrer Juan Sebastián El Cano entre Castellet i L'Agulla,
- El carrer Auberada entre l'Avinguda Floreal i Sant Andreu,
- El carrer Castellet entre Méndez Nuñez i Sant Andreu,
- Via Mallorca entre l'Autovia (rodona d'entrada a Cala Rajada) i carrer Castellet.Dia 14 d'agost la Junta de govern aprovà el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE D’OBRES.
PROCEDIMENT: NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 
UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓL’únic criteri a considerar serà el preu. En conseqüència, el contracte s’adjudicarà a l’oferta econòmicament més avantatjosa que  serà la que incorpori el preu més baix, de conformitat amb l’establert a l’article 150.1 i 151 del TRLCSP.


Informació del Perfil del contractant