Imprimeix
Categoria: Esports
Vist: 640

Estratègies per augmentar el temps d'activitat física a les sessions d'entrenament  

Aina Esteva Flaquer, segona entrenadora Capdepera Activa Escoleta CB Capdepera
 

El temps que els jugadors i jugadores estan realitzant activitat física, és a dir, que posen en pràctica els moviments i les activitats de l’entrenador/a per aconseguir els objectius de la sessió s’anomena temps de compromís motor.

Tothom sap que durant un entrenament, de 90 minuts, els jugadors no sempre estan en constant moviment. De fet, hi ha estudis que demostren que el temps que estan assolint els objectius de la sessió no supera el 30% del temps total. Per tant, com menys temps els jugadors estiguin en moviment, menys temps tendran per aprendre els moviments correctament.

Hi ha molts factors implicats en la pèrdua de temps, com són el tipus d’organització, els desplaçaments, les explicacions, etc... Això fa que el temps d’activitat física dels infants sigui realment molt pobre (Calvo, García, Morillas, 2010). Per tant, aquest escrit va enfocat a donar estratègies als entrenadors per tal de reduir al màxim aquestes pèrdues de temps i, d’aquesta manera, augmentar el temps d’activitat física dels infants.

Pieron (1999), afirma que existeix una correlació positiva entre el temps que els infants estan realitzant exercici i els progressos o el nivell final dels jugadors/es. És a dir, els infants que tenen més temps per practicar els continguts i els objectius proposats, obtenen millors resultats, ja que han tingut més temps per a practicar el moviment que els hi ha plantejat l’entrenador/a. Per tant, podem arribar a la conclusió que com més temps d’activitat física disposin els infants a les sessions d’entrenament, a la llarga aquests obtindran millors resultats.

Tal com exposa Ruiz (1994): “practicar és l’element clau de l’aprenentatge motor”. D’altra banda, Sidentop (1999) diu: “L’alumne necessita practicar per aprendre”. I finalment, Del Villar (2001) comenta: “com més temps dediqui a realitzar aquesta activitat més possibilitats té de millorar el seu nivell” (Ruiz, 2013).

El temps s’ha de saber administrar correctament i de manera eficaç, ja que possibilita millorar el rendiment dels infants i permet obtenir millors resultats. És per aquest motiu que els entrenadors/es han d’organitzar els entrenaments per tal d’obtenir el major temps d’activitat física i, així, els jugadors i jugadores obtindran resultats més bons.

Per tenir una bona gestió del temps, és necessari tenir una bona planificació i organització. Una bona planificació i organització ajudarà positivament a augmentar el temps de compromís motor (és a dir, d’activitat física) dels infants, donant l’oportunitat així d’obtenir un millor ensenyament dels continguts plantejats, ja que tendran més temps per practicar els moviments de l’entrenament.

Tothom sap que durant una sessió d’entrenament es perd molt de temps en les explicacions, l’organització del material, etc. Tots aquests elements fan que els jugadors estiguin aturats una bona part de la sessió d’entrenament. És cert que els jugadors no poden estar tot el temps en constant moviment, ja que hi ha diversos factors necessaris per poder executar bé els objectius de la sessió, com són les explicacions o el temps de recuperació. Aquests temps són necessaris per dur a terme una bona pràctica motriu, però no s’ha de fer un ús excessiu, ja que com major sigui aquest temps, menys temps de pràctica motriu tindran els jugadors.

Existeixen estudis on es constata que el temps de compromís motor no representa més d’un 30% del temps total de sessió. És a dir, a un entrenament de 90 minuts, només es realitzen 27 minuts de temps de compromís motor. És a dir, només 27 minuts on els infants estan realitzant moviments que ajuden a assolir els objectius de la sessió. És per aquest motiu que els entrenadors/es hem de reduir les pèrdues de temps per tal d’augmentar el temps d’activitat física i que els infants puguin assolir els objectius establerts.

A continuació exposaré diferents estratègies que poden dur a terme els entrenadors/es per tal de gestionar el temps i intentar aprofitar el major temps possible:

1. Presentació de les activitats i explicacions.
- Informació clara, senzilla, dinàmica i ben estructurada. Evitar fer repeticions.
- Enllaçar l’explicació amb la demostració.
- Assegurar-se que, després de l'explicació, tothom han entès el que se'ls ha explicat per tal de no aturar l’activitat constantment per tornar-ho a explicar.
- Iniciar l’activitat ràpidament després de l’explicació.

2. Organització dels jugadors. Agrupaments.
- Les agrupacions dels infants s’han de fer de forma ràpida.
- L'organització dels infants ha de ser més o manco la mateixa a cada activitat, per tal d'evitar perdre temps en l'agrupació cada vegada que volem canviar una activitat.

3. Organització del material.
- Col·locació i ordenació del material abans i de la sessió.
- Els infants han de ser partícips en la col·locació i recollida del material.
- Mentre els infants estan controlats realitzant una activitat, l’entrenador/a pot col·locar el material per a la següent activitat. També pot col·locar-lo mentre els infants són a beure aigua.

4. Transició entre les activitats. 
- Crear un sistema de senyals eficaç per atraure ràpidament l’atenció dels alumnes, per reunir-los o per iniciar l’activitat. Per exemple, fer un xiulet.
- Plantejar poques activitats a cada sessió per així perdre poc temps en les transicions d’una a l’altra.
- Introduir variants a les activitats per tal que no s’aturi l’activitat i es mantingui el ritme d’activitat física.

5. Temps d’espera.
- Eliminar el màxim possible les files i el temps d’espera per a realitzar l’activitat. 

Com a conclusió, dir que si tenim en compte aquestes estratègies, el temps de compromís motor representarà més d’una quarta part del temps d’una sessió i el temps d’activitat física serà superior als 27 minuts. Com més minuts tingui l’infant per a practicar un moviment o per realitzar activitat física, més possibilitats tindrà d’obtenir un aprenentatge més significatiu i d’aconseguir millors resultats tècnics i tàctics. Per tant, és de vital importància que els entrenadors/es posin en pràctica tècniques i estratègies per disminuir el temps que es perd. Per reduir aquest temps perdut, és molt necessari que els entrenadors tenguin una bona planificació i organització per tal d’evitar improvisacions i perdre temps pensant en les activitats que es realitzaran a continuació.