Imprimeix
Categoria: Entrevistes
Vist: 1722
 
Dia 14 de desembre, en el marc del 30è aniversari de la recuperació del Castell, es presenta el Pla Integral del Castell de Capdepera. Aquest document suposarà un punt d’inflexió en la seva gestió i conservació. Per aclarir alguns conceptes, hem tingut una xerrada amb Bernat Oliver i Catalina Garau, redactors del Pla que ara es presenta.

 
- Què suposa aquest pla integral?
-  El Pla Integral del Castell és una mena de full de ruta a 15 anys vista. Es tracta d’un pla tècnic que planteja com es troba  el monument, quines mancances té, què cal prioritzar... És a dir, es fa un anàlisi i es plantegen intervencions a llarg termini.
És un pla multidisciplinari, ja que la intervenció en un BIC requereix de la participació de diferents perfils tècnics:  arqueòlegs, arquitectes i conservadors-restauradors. El pla planteja un marc teòric i un cronograma.
 
- Una vegada redactat el pla, què s’ha de fer?
-S’ha de posar en marxa. Sempre posam el mateix exemple: el Pla ve a ser el diagnòstic que fa el metge; un cop coneixem la malaltia, caldrà posar-nos a curar. Això vol dir que la posta en marxa consisteix a anar complint els programes que s’han estipulat per a cada any d’acord amb les urgències que presenta el castell.
 
- Com canviarà la forma d’actuar?
- La finalitat del Pla Integral és canviar la forma d’invertir en el castell. Fins ara s’han fet intervencions i despeses sense planificació, un poc a remolc de les exigències, a mesura que sorgeixen els problemes. A més, hi ha hagut problemes de gestió. No sempre s’ha distingit la gestió dels aspectes tècnics. A partir d’ara, les actuacions seran planificades i prioritzades, cosa que a la llarga produirà un estalvi econòmic i, sens dubte, una millora per al Castell
 
- Com es troba el Castell?
El monument està més o manco  ben conservat, però amb un problema: té 700 anys. Això significa que s’hi ha d’estar al damunt. No fa falta que es desprengui una part de la capella per haver d’actuar, ja que la conservació preventiva és la més eficaç de les conservacions: arreglar abans que caigui, com un mal de queixal: quan abans s’actuï, millor. El Patronat és conscient que el castell és un BIC (Bé d’Interès Cultural) i que per llei hi ha una responsabilitat en la seva conservació. D’altra banda, el Castell de Capdepera és un referent a Mallorca, les Illes i l’Estat. És un bé patrimonial que genera beneficis. Beneficis econòmics directes i de promoció cultural.
 
-Com es posaria en marxa, el Pla?
- El Pla Integral no esta renyat amb l’ús. S’han de poder seguir fent coses al castell, però garantint un ús sostenible. El Pla aporta un marc teòric, arqueològic, arquitectònic i de difusió que no implica una inversió anual concreta. És a dir, que es pot desenvolupar a distint ritme, en funció de la disponibilitat econòmica del Patronat. Evidentment, malgrat no siguin necessàries partides econòmiques tancades, és necessària certa dotació econòmica anual per anar avançant en els actuacions incloses al Pla Integral. Es pot decidir que una part dels ingressos que genera el mateix Castell ( ben bé podria ser un 50%) es destinin a la seva conservació. A més, cal afegir fons i subvencions externes.
 
- Quina seria l’actuació més urgent?
- Ara per ara no hi ha res urgent. Hi ha intervencions arquitectòniques a realitzar de forma sistemàtica, que es poden fer poc  a poc, però de forma continuada, per sectors. El Pla Integral marca unes prioritats que es poden fer segons les disponibilitats econòmiques. S’han de trametre projectes executables i actuacions preventives.
Voldríem aclarir que també cal tractar l’aspecte divulgatiu al mateix nivell que els altres. És molt important donar a conèixer el monument a escolars, clubs de tercera edat, turistes i a la població general.

 

- Com van les excavacions?
- Les campanyes arqueològiques responen a tres plans quinquennals (15 anys) de caire científic, que aporten informació del monument. A més d’ajudar a fer més entenedora la història del Castell, donar visibilitat a la intervenció arqueològica, en el lloc on es fa, ens permet alliberar la pressió de la terra sobre la murada. Hem muntat una petita exposició de les troballes del passat estiu a l’Ajuntament. Volem aprofitar l’ocasió per agrair la intervenció dels voluntaris.
 
- Alguna cosa més a afegir?
- La conservació i bon estat del Castell depèn de l’ús que se’n faci. Per tant, cal que sigui un ús sostenible i compatible.  Per a millorar la gestió, hi ha d’haver una major comunicació entre els tècnics i el Patronat, com a responsable del monument. Esperam que el Pla serveixi per a garantir una vigilància continuada sobre el monument, sempre des del punt de vista tècnic.