Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent GranDe Coral Sol Naixent a Coral Cala Rajada i ratificació Junta


Continuació de la història de la Tercera Edat de Cala Rajada 

Transcripció:  Bartomeu Melis “Meyme” 

 A primer de gener de 2008 les existències de “Sol Naixent” són de 16.366,94 €.

Per a commemorar el 25è aniversari del Club se celebra en “es Clot de sa Grava” un dinar comunitari, amb paella.


Sol Naixent. Pintures damunt tela.

Ingressen, com a nous directius a la Junta de l’Associació, Andreu Gutiérrez, Maria Morey, Pere Vaquer, Carme Garcia, Maria Galmés, Maria Fernàndez i Jesús Espallargas.

Els 166 socis assistents a l’assemblea constitutiva de la renovada junta, presidida per Pep Navarro i la regidora de Benestar Social, Margalida Bover, nomenen vicepresident en Bartomeu Riera; Gutiérrez será el secretari i Pere Vaquer, vicesecretari. Aproven l’augment de la quota anual que passa de 12 a 15€.


Dins la cuina de Sol Naixent

Se celebren mataces de porc, per a les quals les despeses sumen 1.173,36 € i, per la venda de sobrassada, l'aportació d’una entitat bancària i la venda de tiquets per al dinar de la diada matancera, es recapten 1.207€. Justet, justet!


Sol Naixent: Manualitats .

Com una bassa d’oli, el desenvolupament del tarannà associatiu de gent gran cala-rajadera des de finals de 2009 fins al 8 d’abril de 2011. La millor notícia, en aquests casos, sempre és la manca de notícies. I aquestes es produïren a la reunió de la junta directiva de l'indicat dia, en  la qual la tensió feu acta de presència:
Entre la majoria de directius i els que, malgrat ser membres de la directiva, donaven  la sensació d’un conat de rebel·lió, per això anomenar-la, es desembocà en tonalitats agres en relació amb el preocupant tema d’una possible escissió de la coral del Club respecte a l’associació. Sembla que existien dues fórmules per a federar-se a la Federació de Corals de Mallorca, pel seu compte, el col·lectiu de cantaires, o sigui, al marge de la seva pertinença a l'entitat. I com que el cor disposava dels seus propis estatuts, malgrat estar únicament pendents del corresponent NIF, el director Pep Llull Aguiló expressà davant la junta el desig majoritari dels coristes per a emancipar-se  i posar el nom de “Coral Cala Rajada” a la formació musical. Alguns dels directius que pertanyien a la coral deixaren d’assistir a les juntes i, a poc a poc, abandonaren el Club  per a dedicar-se a la nova estructura de la coral. La “sang no va arribar al torrent” (ja que al municipi no tenim rius) i en el transcurs dels següents anys els ànims varen anar apaivagant-se i tornant tot al seu jaç normal.


Taller de cuina a Sol Naixent

En aquest 2011 el saldo a favor de l’associació pujava als 18.798,51 €. Navarro Llop agraeix als nombrosos afiliats reunits al Club la col·laboració de tothom i l’estima que li han anat demostrant a ell al llarg dels set anys que porta a la presidència, i demana disculpes a tots pel que hagi fet malament  i, també, al grup de disidents, amb la fórmula de convocar assemblees ordinàries mitjançant anuncis al taulell del Club i, de boca en boca, en lloc de fer-ho mitjançant carta individual amb els 15 dies reglamentaris d’anticipació. Va matisar el seu desig, des de sempre, que l’associació semblàs talment una família, sense enveges ni renyines, aparcant els corifeus grupals i pregant la presentació de les queixes o reclamacions al despatx, que té, des de sempre, la porta oberta per a tots. ”La meva intenció, emperò – digué Navarro –, és avançar la data de les eleccions perquè, qui ho vulgui fer, es pugui presentar”.


Taller de cuina a Sol Naixent

Antoni Flaquer, antic directiu, sol·licità més cultura al Club: exposicions, conferències, xerrades, etc., i la Junta l’autoritzà a promoure actes d’aquesta mena, amb la col·laboració d'en Miquel Vaquer, a qui l’actual junta havía nomenat responsable per a aquest tipus d’activitats. Se suprimeix definitivament “l’enterrament de la sardina”.Sol Naixent. Danses del món.

El 26 de gener de 2012, amb l’assistència del senyor Antoni Niell, president de la Federació de Persones Majors, restà ratificada la junta directiva de “Sol Naixent”, amb la incorporació de nous membres, ja que els estatuts resen que ha de ser de 15 components, president inclòs. Pep Navarro, Jesús Espallargas, Jaume Vaquer, Pere Vaquer, Josefina Romero, Maria Sancho, Isabel Gallardo, Bartomeu Riera, Gabriel  Bernat, Carme Garcia, Antònia Fuster, Antoni Nebot, Pedro Cabrero, Mari-Cruz Martín i Andreu Gutiérrez constitueixen, el 16 de febrer, la directiva. Biel Bernat serà vicepresident; Antoni Nebot, segón tresorer; Pedro Cabrero, manteniment edifici social; Isabel Gallardo, activitats; Jaume Vaquer, amb un nou càrrec: el de “cap de protocol”, juntament amb el que ostenta Jesús Espallargas de “relacions públiques”, i Sebastià Terrasa, a qui, malgrat no pertànyer a la junta, es nomena “supervisor general” (així consta en acta, talment com si es tractàs de la Generalitat o algun organisme semblant. Idò!) I que no manqui l’humor!.


Sol naixent. Jocs de taula.

Amb motiu del 14 de febrer, les parelles reben un obsequi floral, consistent en clavells, per  commemorar Sant Valentí. Felicitats!

Sol Naixent. Sopar mariner.