Imprimeix
Categoria: Collaboracions
Vist: 494


Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, 
contada per un col·lectiu de Gent Gran
Transcripció: BARTOMEU MELIS “Meyme”


Sol naixent-   Capítol 3      

  1985.-   El primer de juliol de 1985 i d’acord amb l’article 11 dels estatuts de l’associació de gent gran Sol Naixent de Cala Rajada, es reuneix la junta directiva, encapçalada per Vicenç Nadal Bosch, i se n'aprova l’ampliació amb tres noves vocals: Primitiva Merchán Palomo, Antònia Moll Moll  i Francisca Alorda Crespí (aquestes dues darreres, col·laboradores fins aleshores, molt actives,  de l’entitat, malgrat no pertànyer fins ara a la junta); cessa Francisca Fernandez Garau, per dificultats per poder participar a les reunions ordinàries.

 Ses Àncores del passeig de Cala Gat. Lloc on es va fer l'assemblea

L’11 d’agost, dia de molta calor, l’associació fou convocada a l'aire lliure, concretament vora l’escultura de les Àncores del passeig de Cala Gat, per procedir a la renovació de part de la directiva. Es presentaren 15 candidats, els noms dels qual havien figurat als taulells del club i dels quals únicament n'havien de sortir 7 d'elegits. El repartiment previ de paperetes als socis que no podien assistir-hi possibilità una allau de sobres tancats amb el vot dintre. El resultat donà la renovació en el càrrec de Pere Sancho Gayà, Maria Galmés Carrió i Francisca Covas Julià, mentre els nous membres foren Sacramento Martínez Gil, Antoni Rechac Font, Antònia Pascual Ginard i Maria Pilar Irala Vadillo.

Donacions.- L’entitat “Sa Nostra” fa donaciò a Sol Naïxent  de 20.000 pessetes, “La Caixa”, de 5.000 pessetes, i la companyia d’assegurances Mútua General regala una farmaciola per a primeres cures. Mentrestant, se succeeixen, periòdicament, excursions per diferents indrets de l’illa, a més de viatges a la Península (aquests duraven no menys de 10 dies),  festes i àpats pertot arreu, la qual cosa – ja ho hem dit altres vegades – podria fer desvagada la narració.

Decés.- El 7 d’octubre passà a millor vida la vicepresidenta Maria Galmés Carrió, per la qual cosa és substituïda en el mateix càrrec per Baldomero Gutiérrez Villaverde. Per cobrir la baixa de Galmés, com a integrant de junta,  es nomena Gabriel Flaquer Melis.

Residència.- El batle de Capdepera i el seu regidor de Cultura celebren una reunió amb representants de les associacions Ca Nostra Sol Naixent per parlar de la possibilitat de construir un edifici destinat a residència d’ancians, assenyalant la ubicació d’un solar més avall de la benzinera, ja que, com que Cala Rajada creix i Capdepera minva, l’avantatge afavoreix el segon nucli de població del municipi. Els  presidents d’ambdues associacions s’entrevisten, pel seu compte, amb el president del Govern Balear, Gabriel Canyelles, per tal d’aconseguir la tan delejada residència. Sembla que l’audiència es perllongà molt, i retornaren al poble amb la promesa de Canyelles de venir a fer una xerrada més endavant, per aquest fi. Aquesta conferència es va haver de demorar per raons d’agenda (com se sol dir en l'“argot polític”), a causa de la celebració d’eleccions generals.

Gabriel Cañellas

Desprès d’un cert temps utilitzant una dependència de la residència d’Educació i Descans  “Joan Riera Cavaller”, a la fi es pot inaugurar un ample salo en el mateix edifici, amb un minibar regentat voluntàriament per Manuel Páez i Francisca Massanet, destinat a reunions per a molt de públic,  com a segona seu de la Tercera Edat  cala-rajadera; se celebra una festa molt animada i refrigeri per a autoritats i convidats. En el transcurs de l'acte es va fer palesa, per part  de dirigents de la Federació de Persones Majors allí presents, la invitació del Consell Insular per assistir al Teatre Principal de Ciutat a les representacions de les sarsueles “¡Ay, Joaquín, que has vingut de prim!” i “Gigantes y cabezudos”. Continuarà la “Casa del Mar” com a local social oficial de Sol Naixent, i es fa entrega al director de la Residència, Manuel Leal, d'una clau per a vigilància i utilització, si cal, del saló destinat a la Tercera Edat.

Assemblea General.-  El 12 de gener de 1986 es convoca assemblea general ordinària que tracta de la revisió del nombre de socis:  189. Se sotmet a l’aprovació de l’ assemblea el balanç de la situació econòmica corresponent a 1985, que dona un resultat favorable de 89.273 pessetes.  Es reten comptes de la tirallonga d’excursions i menjues realitzades i de les  que es volen dur a terme en aquest any nou; es fa una petició perquè el rector de la parròquia i les monges franciscanes majors i joves puguin també participar-hi. Finalment, s'acorda una proposta per fer a la Comunitat Autònoma en relació a activitats culturals, amb un pressupost de 250.000 pessetes. A petició pròpia, s’accepta la dimissió de Maria del Pilar Irala Vadillo com a recaptadora de les quotes dels socis, dins l’àrea d’economia del Club, i es substituïda per Maria Vaquer Garau. Un grup d’associats demanen al president Vicenç Nadal que el seu vicepresident sigui una dona, en lloc d’un home, proposta que fou denegada. Es comunica que la Federació de Persones Majors emetrà un carnet federatiu per a tots i cadascun dels socis de les associacions enquadrades en el sector “Comarca de Llevant”, al qual pertanyen. Ferran Rodríguez, president de l’esmentada Federació, va fer saber que, mitjançant aquest organisme, es farà la petició als ajuntaments de la comarca perquè sigui rebaixat el rebut de fems i també del subministrament d’aigua a tots aquells que demostrin ser socis de la tercera edat, als quals, a més, es farà una analítica i comprovació de la pressió de sang.

Façana de l'edifici de l'associació

Exposicions-  A la Casa del Mar s’instal·la una exposició de caire marítim, que organitzen Joan Pujades, Antoni Rechac i Jaume Fuster Alzina, amb encertada col·locació dels estris adients al llarg de 29 expositors, amb un total de 75 objectes, alguns d’una certa antiguitat i d'altres fets amb destresa per gent marinera, elogiats pels 250 visitants que hi concorregueren.

Una altra exposició fou la de ceràmica a càrrec dels artistes Jeroni Genovart i Charles Goury, amb venda a benefici de les associacions de la tercera edat de Capdepera i Cala Rajada, celebrada a “Cas Mestre de Son Not”, al carrer Major. La recaptació a favor de Sol Naixent fou de 62.500 pessetes.

B. Melis “Meyme”