Imprimeix
Categoria: Convocatories
Vist: 1787

Anunci per a la licitació del contracte de gestió del servei públic d'atenció a la primera infància "Eriçons" i "Es Ferreret" de l'Ajuntament de Capdepera. 

Data termini màxim, 13 de novembre de 2015

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Capdepera, en sessió ordinària celebrada en data 23 d’octubre de 2015, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran el contracte de gestió del servei públic d’atenció a la primera infància “Eriçons” i “ Es Ferreret” de l’Ajuntament de Capdepera.

Es tracta d'un contracte de gestió de servei públic d'EEI Eriçons de Cala Rajada i  l'EEI Es Ferreret de Capdepera, per un termini de 2 anys, que es " podrà podrà prorrogar per termini de 2 anys més màxim, d’any en any".

Els criteris quantificables objectivament:
- Millora de preu de les tarifes .
- Millora en el preu del contracte.
- Propostes de millora 

Criteris ponderables a través d’un judici de valor 
- Gestió educativa: El projecte educatiu haurà d’explicar amb detall la metodologia educativa, la organització del centre, coordinació i desenvolupament del servei, el Pla d’acollida i adaptació i el Pla d’atenció a la diversitat.
- Gestió del personal. Proposta d'organització del personal: Horari del pesonal, suport, organització de les substitucions.

S'oferten dos lots
Lot 1: EEI ES FERRERET. Import total 83.071,44€ anuals. Es troba exempt d’IVA.
Lot 2: EEI ERIÇONS. Import total 130.082,34€ anuals. Es troba exempt d’IVA. 

Data termini màxim, 13 de novembre de 2015

Més informació a Perfil del contractant de la web de l'Ajuntament:
http://www.ajcapdepera.net/imgdb/archivo_doc37317842.pdf

Plec de condicion administratives: 
http://www.ajcapdepera.net/imgdb/archivo_doc37317718.pdf