“El Batle va preferir aprovar els pressuposts amb l'abstenció del PP abans que arribar a un acord  amb Més per Capdepera”
    Després d'anys d'incompliments per part de l'equip de govern de bona part de les actuacions pactades en pressuposts anteriors, Més per Capdepera va posar damunt la taula una sèrie de condicions mínimes per a facilitar l'aprovació dels comptes.

  Aquests punts, que entenem indispensables i irrenunciables per a la millora del nostre municipi, eren: la valoració econòmica dels incompliments del contracte de manteniment de camins; l'aprovació d'una nova Ordenança d'Ocupació de la Via Pública que garanteixi els drets dels vianants, en especial al passeigs Gabriel Roca i Colon; la licitació de les tasques de redacció de les noves normes subsidiàries del municipi; l'aplicació del conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament als treballadors del Castell de Capdepera; la contractació d'un servei de control i inspecció del cost final de les obres i construccions més importants dutes a terme en els darrers anys; la licitació d'aquells subministraments i serveis que dia d'avui no tenen cap tipus de contracte i s'adjudiquen de manera directa; la licitació de la redacció d'un pla de necessitats d'infraestructures, degudament valorat (clavegueram, pluvials, enllumenat públic, aceres...); accessos públics a Cala Roja i Cala Auberdans (Costa de Canyamel) i vincular les partides d'inversions a la xarxa d'enllumenat i d'eficiència energètica a les mesures del pla d'eficiència energètica i a les recomanacions de l'OCA.

  Simplement reclamàvem un compromís escrit o públic del Batle en el sentit que tots aquests punts es duran a terme durant 2018, però no va ser possible. Únicament, poc abans del Ple, el Patronat del Castell havia donat el vist i plau a l'equiparació dels drets dels treballadors del Castell amb els de la resta d'empleats municipals. Alguna altra petició compta amb la seva partida en els Pressuposts, però això ja passava en anys anteriors i finalment no s'acabaven executant, com ara la redacció de les noves normes subsidiàries o la redacció del Pla d'Infraestructures.

  Més per Capdepera no podia seguir donant suport als pressuposts a canvi d'un parell o tres de partides que en alguns casos després no s'executen. Reclamàvem un compromís per donar un altre rumb polític a l'Ajuntament, on les prioritats siguin la millora de les infraestructures bàsiques a tots els barris, la transparència en matèria contractual, uns nuclis urbans més amables per als vianants, l'eficiència energètica i un major control en matèria urbanística, entre altres qüestions.

  Totes aquests aspectes, que Més va plasmar en un document presentat a l'equip de govern,  va ser refusat pel Batle, qui va preferir aprovar els comptes amb l'abstenció del PP abans que arribar a un acord global amb Més per Capdepera. Possiblement, l'aspecte més evident d'aquest acostament entre Psoe i PP el trobam en la nova ordenança de via pública, on les posicions d'aquests dos partits són semblants, i que de moment el Batle no vol dur a l'aprovació del Ple.

 

                                                                       MÉS per Capdepera