“L'equip de Govern presenta uns pressuposts 2018 sense quadrar i amb nombrosos incompliments dels comptes de 2017”


Com ve essent habitual, l'equip de govern ha presentat una proposta de pressuposts, als partits de l'oposició, que recullen unes despeses superiors als ingressos prevists, concretament amb una diferència d'1'5 M €. Seguint la tònica d'altres anys, cada regidor ha fet les seves demandes sense tenir en compte el límit de despesa, i ara es pretén que sigui l'oposició qui digui d'on s'ha de retallar. Ja estam acostumats que des de l’equip de govern es responsabilitzi l’oposició dels projectes no executats. Evidentment, MÉS per Capdepera no entrarà en aquest joc barroer i no farà cap aportació fins que els comptes estiguin quadrats, obligació que pertany a l'equip de govern.

Des de MÉS volem recordar també que les partides pactades en el pressuposts de l'any passat han estat incomplertes en bona part. A tall d'exemple, no s'ha executat ni un sol euro per al Pla d'Infraestructures que havia de definir les millores a realitzar en distints barris, històricament oblidats, ni tampoc s'ha iniciat la revisió del nou planejament urbanístic; dues reivindicacions que MÉS va posar com a condició per aprovar els dos darrers prressuposts. Altres partides, com la d'inversions en la xarxa de clavegueram i la de millora de les aceres, pràcticament ni s'han gastat

A aquests incompliments s'ha d'afegir que l'equip de govern, que es troba en minoria, no ha informat ni ha comptat amb l'oposició un cop ha tengut aprovats els pressuposts.
D'altra banda, existeixen tota una sèrie d'aspectes que Més per Capdepera considera irrenunciables i que han de formar part d'un consens sobre els pressuposts: una auditoria detallada dels incompliments del contracte de manteniment de camins i l'assumpció de responsabilitats polítiques si s'escau; l'aprovació de la nova ordenança d'ocupació de via pública tal i com reclamava MÉS; un Pla de reposició de l'arbrat que s'està eliminant; treure a concurs públic els serveis més importants que a dia d'avui s'adjudiquen a dit, incomplint la llei de contractes; la iniciació urgent de la redacció de les noves NNSS, el catàleg de patrimoni i el de camins públic; la redacció d'un pla d'infraestructures (pluvials, aceres, asfaltatge de carrers, etc.); la implementació de mesures d'ordenació del trànsit de l'àrea natural de l'Agulla; un pla de mobilitat; o major control dels serveis externalitzats, entre d'altres qüestions. Projectes, tots ells que consideram estratègics i cabdals pel nostre municipi i, que en set anys de batlia, el sr. Fernández ni ha posat en marxa ni s'espera que ho faci.
 
En definitiva, en l'actual situació, MÉS per Capdepera te sumament díficil, després dels incompliments d'aquests dos anys, tornar donar suport a l'aprovació dels pressuposts.