Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 990

Ha presentat aportacions al Decret de posidònia Considera que els alguers de Capdepera son de vital importància tant per al medi marí com per a la conservació de les platges de la zona.

 

 

Des de la formació destaquen que, tot i haver altres alguers de major superfície a les Illes Balears els alguers del nostre municipi (el de la badia de Cala Agulla, el de la zona de Cala Gat i l'extensió situada a la zona est) son de vital importància i és cabdal garantir la seva conservació i treballar per augmentar l'extensió, ja que augmenten la biodiversitat d'una zona marina fortament protegida (reserva marina i zona xarxa natura 2000) i se troben davant platges naturals en regressió.

Als regidors ecosobiranistes també els hi preocupa la forta pressió nàutica a la que està sotmès l'alguer de Cala Gat i la superfície tan reduïda de posidònia que queda entre Cala Agulla i Cala Lliteres pel que consideren que hauria de ser un alguer a restaurar, ja que realitzaria una funció vital de protecció de la platja, sobretot a l'hivern i davant els temporals.

Per altra banda, també demanen incloure dins la categoria d'Alt Valor l'alguer situat a l'est del municipi (des de Son Moll fins a Canyamel), vist el bon estat de conservació i la seva extensió.

MÉS per Capdepera destaca que “la zona marina del nostre municipi ha estat objecte de nombrosos estudis, un d'ells dins el marc del projecte Posidonia Life i que no s'ha realitzat a altres indrets de l'illa, fet pel qual consideram que és una zona que tant pel seu nivell de protecció com pels estudis realitzats que han detectat la fragmentació dels alguers que es troben davant les platges, mereix un tracte especial i mesures adients per a la seva recuperació”.

Finalment la formació considera de vital importància que el decret garanteixi un pressupost per desenvolupar accions concretes encaminades a la restauració dels alguers catalogats com alguers a restaurar.Per tot l'exposat, presenta les següents aportacions:

1. Incloure dins el llistat d'alguers a restaurar l'alguer de la zona de Cala Agulla (des de el Cap de Capdepera fins al Cap des Freu) i l'alguer de Cala Gat fins al port de Cala Rajada. O bé, si se considera més convenient i vista l'exposició de motius, que es cataloguin com Alguers d'Alt Valor.

2. Incloure dins la categoria d'alguers d'Alt Valor l'alguer situat a la zona est de nostre municipi (des de Son Moll fins a Canyamel)

3. Afegir a l'article 8 el següent: No es podran habilitar camps de boies dins els alguers a restaurar si aquesta instal·lació no és compatible amb la recuperació de l'alguer.

4. Afegir a l'article 12 el següent punt: Accions concretes encaminades a la restauració dels alguers catalogats com alguers a restaurar.

5. Modificar el punt 1 de l'annex 2 canviant “platges confrontants amb sòls urbans” per “platges urbanes” i “resta de casos” per “platges naturals amb serveis”.