Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 1644
BASES
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A
LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES EMPRESES
QUE ATORGA
L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
PER A L’ANY 2014Justificació
L’Ajuntament de Capdepera acorda aquesta convocatòria de subvencions per a la
normalització a les empreses municipals amb els següents objectius:
- Consolidar i estendre la presència de la llengua catalana al món empresarial municipal,
mantenint-ne el seu espai juntament amb altres llengües pròpies del sector turístic.
- Treballar en temes de qualitat i diversitat lingüística com a sinònims de qualitat
empresarial.
- Donar difusió d'aquelles empreses que fomentin la normalització lingüística a la seva
empresa.
Aquestes subvencions es regeixen, doncs, per les bases següents.

Condicions generals
Primera. Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds per a
activitats realitzades durant l’any 2014, referides a:
·  Rètols comercials i de vehicles.
·  Edició o renovació de cartes de restaurants i bars incloent-hi el català.
·  Documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes,
fullets, calendaris, factures i pressupostos, catàlegs,...).

Segona. Les subvencions a què es refereix la base anterior tenen caràcter discrecional,
voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes
previstes per la llei o per aquestes bases, i no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Tercera. En poden ser beneficiàries:
Les empreses, amb personalitat física o jurídica, ubicades en el terme municipal de
Capdepera.

Quarta. Durant l’exercici pressupostari de 2014 es destina la quantitat de 2000€ a les
subvencions per a la normalització lingüística a les empreses, per als conceptes de rètols
comercials i de vehicles, edició o renovació de cartes de restaurants i bars incloent-hi el
català i edició o impressió de documents publicitaris o administratius que incloguin el
català, amb càrrec a la partida pressupostària 330/482024, de subvencions per
normalització lingüística de comerços municipals.

Cinquena. La concessió d’aquestes subvencions es farà fins al límit de les quanties
establertes ala base anterior i es durà a terme mitjançant règim de concurrència
competitiva.
En cas de ser insuficient el crèdit pressupostari hom s’estarà a l’ordre de presentació de
les sol·licituds.

Sisena. Aquesta convocatòria s’exposarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Capdepera.

Presentació de sol·licituds
Setena. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model que facilita l’Ajuntament
de Capdepera (pàg. 8-10 d’aquestes bases) i han de contenir les dades necessàries per
poder identificar correctament l’entitat i el/la sotasignat/ada, amb l’adreça i el telèfon de la
persona sol·licitant; a més, hi han de figurar les subvencions concedides o sol·licitades pel
mateix concepte al Consell de Mallorca o a altres organismes qualssevol. S’hi ha
d’adjuntar la documentació següent:

Vuitena. Si la sol·licitud o la documentació són incorrectes o incompletes, l'Ajuntament de
Capdepera en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu
dies hàbils la persona interessada no fa la rectificació reclamada, o no presenta el
complement requerit, l’Ajuntament considerarà que aquest/a desisteix de la seva petició,
després d’haver pres la resolució pertinent, d’acord amb l’article 71.1 de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999.

Novena. Les sol·licituds es poden presentar fins dia 31 d’octubre de 2014 (divendres) al
Registre General de l’Ajuntament de Capdepera, de 9h a 14h, a qualsevol de les dues
oficines municipals:
- Capdepera: c. Ciutat, 20. 07580 Capdepera
- Cala Rajada: Centre Cap Vermell: c. l’Agulla, 50. 07590 Cala Rajada.

Desena. Els expedients se sotmetran a la fiscalització prèvia de la Intervenció de
l'Ajuntament.

Onzena. L’import de cada ajut es fixarà segons els criteris objectius següents:
− Pressupost detallat, amb indicació de les despeses que ha de suposar i de les entrades
previstes, si escau.
− Fotocòpia del CIF o NIF.
− Certificat bancari normalitzat (pàg. 11 d’aquestes bases), acreditatiu del compte
corrent o la llibreta en què s’haurà d’ingressar la subvenció.
− Documentació acreditativa d’estar, amb anterioritat al pagament de la subvenció, al
corrent de les obligacions econòmiques amb l’Ajuntament de Capdepera, que expedirà
l’oficina municipal de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
− Text que ha de figurar en el rètol o en el material imprès (el SAL prèviament l’haurà de
revisar, a fi de no atorgar subvencions a documents amb faltes d’ortografia).

Dotzena. La quantia de la subvenció no podrà ser superior, aïlladament o en concurrència
amb altres ajuts o subvencions de qualsevol procedència, al cost de l’activitat
subvencionable.

Concessió de les subvencions
Tretzena. Per a l’estudi de les sol·licituds i posterior proposta de resolució es constitueix
la Comissió Tècnica d’Avaluació, que compta amb els membres següents:
- President: la batlia de l’Ajuntament de Capdepera, o la persona en qui delegui.
- Secretari: la secretaria de l’Ajuntament de Capdepera, o la persona en qui
delegui.
- Vocals: la regidoria de Cultura i Normalització Lingüística de l’Ajuntament de
Capdepera la tècnica de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Capdepera.
Tots els membres d’aquesta Comissió hi tenen veu i vot.
Aquesta Comissió avaluarà les sol·licituds presentades per rigorós ordre de número
d’entrada en el Registre General i n’elaborarà les propostes de resolució, d’acord amb els
criteris establerts en aquesta convocatòria, per a la qual cosa podrà demanar informes o
aclariments a la persona sol·licitant.

 Rètols comercials i de vehicles:
- Versió exclusivament en català: un 35% sobre el cost generat, màxim 250 €.
- Versió en català juntament amb altres llengües: proporcional a l’ús que se’n faci
respecte del conjunt de llengües del rètol.
 Edició o renovació de cartes de restaurants i bars Incloent-hi el català: un 50%
sobre el cost generat, màxim 250 €.
 Documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes, fullets,
calendaris, factures i pressupostos, catàlegs,...): 50% sobre el cost generat, màxim
150€

Es prioritzarà la concessió de subvencions a aquells sol·licitants que no hagin rebut cap
altra subvenció.

Catorzena. Una vegada examinades les sol·licituds i emesa la proposta de resolució per
la Comissió Tècnica d'Avaluació, l’òrgan competent resoldrà sobre la procedència de la
subvenció i se’n donarà compte a la Junta de Govern Local. Aquesta resolució es
notificarà a les persones interessades.

Quinzena. Són obligacions mínimes dels beneficiaris:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes.
b) Acreditar davant l'Ajuntament la realització de l’activitat i també el compliment dels
requisits o de les condicions que determini la concessió de la subvenció, i notificar
qualsevol modificació que es produeixi.
c) Comunicar a l'Ajuntament, en qualsevol moment, si s’obtenen subvencions o ajuts per a
la mateixa finalitat procedents de qualsevol altre organisme.
d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas.
e) Fer ús de la llengua catalana quan es faci publicitat de les activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
f) Fer constar el patrocini de l'Ajuntament en les activitats subvencionades.
g) Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control de la Intervenció de
l'Ajuntament.
h) Comunicar a l’Ajuntament l’acceptació de la subvenció en els termes de la resolució de
la concessió. En tot cas, aquesta comunicació s’entendrà produïda automàticament si, en
el termini de 15 dies des de la notificació de la resolució, no es fa constar el contrari.
i) Amb anterioritat al pagament de la subvenció, estar al corrent de les obligacions
econòmiques amb l’Ajuntament de Capdepera.

Justificació de les despeses
Setzena. La subvenció es farà efectiva després de justificar la realització de l’activitat per
a la qual se sol·licita l’ajut. Aquesta justificació s’ha de fer necessàriament abans de dia
21 de novembre de 2014 (divendres).
La justificació de les despeses s’ha de fer mitjançant la documentació bàsica següent:
• Factures originals, expedides a nom de les persones o les entitats subvencionades,
amb el seu CIF o NIF, que expressin clarament:
- nom complet de la persona o entitat expedidora
- número de factura
- concepte
- IVA (si escau)
Les factures s’hauran d’ajustar al pressupost presentat i es permetrà
només una diferència del deu per cent entre ambdues quantitats.
• Una mostra relativa a l’activitat subvencionada.
L’Ajuntament podrà demanar, així mateix, l’aportació de la documentació que li semblarà
adient, ateses les característiques de cada cas.
Per poder percebre l’ajut, la persona beneficiària ha d’estar al corrent de les seves
obligacions econòmiques amb l’Ajuntament. El servei de Tresoreria o d’Intervenció de la
corporació expedirà, a sol·licitud del departament, un informe que acreditarà aquesta
circumstància.

Dessetena. Si la documentació justificativa presentada és incompleta o incorrecta, el
servei responsable requerirà el beneficiari perquè en faci la rectificació oportuna, en un
termini de 10 dies, que serà improrrogable.

Devuitena. L’Ajuntament inspeccionarà les activitats que hagi subvencionat i la qualitat
lingüística dels texts, sense perjudici de les competències que puguin correspondre, per
normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

Denovena. L’incompliment no esmenable de qualsevol requisit establert en aquestes
bases o de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció en podrà provocar
l’anul·lació total o parcial, que acordaran els òrgans competents de l’Ajuntament, i el
beneficiari estarà obligat al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de
demora que corresponguin, mitjançant la tramitació prèvia del procediment legal
corresponent.
De la mateixa manera, l’acord de concessió de la subvenció es podrà modificar en els
casos d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajuts concurrents que no figurin
en la sol·licitud.

Recursos
Vintena. Contra aquest acte que posa fi a la via administrativa, segons l’art. 52.2.a de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de base del règim local, i 109. c) de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, podeu interposar davant aquesta Junta de Govern Local un
recurs potestatiu de reposició, previ al contenciós-administratiu, en el termini d’un mes des
de l’endemà d’haver-se publicat aquest acord de la Junta de Govern Local en el tauler
d’edictes (art. 116 i 117 de l’esmentada Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999 i 52.1
de l’esmentada Llei 7/1985, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril) o bé directament
un recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de
Balears (art. 10 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa) en el termini de DOS MESOS, comptadors des de la publicació d’aquest
acord de la Junta de Govern Local al tauler d’edictes (art. 46 de l’esmentada Llei de la
jurisdicció Contenciosa-Administrativa).

Vint-i-unena. Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria es regeixen pel que disposen les
bases anteriors.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA A LES EMPRESES QUE ATORGA L’AJUNTAMENT DE
CAPDEPERA PER A L’ANY 2014
DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT:
Nom o raó social:
NIF / CIF:
Domicili:
Telèfon / fax / adreça electrònica:
Representant:
Establiment:
CONCEPTE PEL QUAL SE SOL·LICITA SUBVENCIÓ (marcau l’opció/opcions que
corresponguin en cada cas)
Rètols comercials i de vehicles:
- Versió exclusivament en català: un 35% sobre el cost generat, màxim 250 €.
- Versió en català juntament amb altres llengües: proporcional a l’ús que se’n
faci respecte del conjunt de llengües del rètol.
Edició o renovació de cartes de restaurants i bars Incloent-hi el català: un 50%
sobre el cost generat, màxim 250 €.
Documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes, fullets,
calendaris, factures i pressupostos, catàlegs,...): 50% sobre el cost generat, màxim 150€.
Espai per al Registre
9
DECLARACIONS:
_____________________________________________, amb NIF ________________,
que actuu en representació de ______________________________________________
______________.
DECLAR
1. Que accept les bases de la convocatòria de subvencions per a la normalització
lingüística a les empreses per a l’any 2013.
2. Que n’adjunt la documentació exigida.
3. Que estic al corrent de les obligacions econòmiques pel que fa a les normes establertes
per l’Administració.
I que (marcau amb una X la casella corresponent):
□ No he demanat/rebut ajut/s per a l’activitat objecte de subvenció.
□ Sí he demanat/rebut ajut/s per a l’activitat objecte de subvenció (si fos el cas, completau la
documentació).
Entitat subvencionadora
__________________________________________________________________
Quantia de l’ajut
__________________________________________________________________
Entitat subvencionadora
__________________________________________________________________
Quantia de l’ajut
__________________________________________________________________
QUANTITAT QUE SOL·LICIT:
________________________________________________________________________
(a emplenar pel SAL)
Capdepera, _____ d _____________ de 2014
(signatura)
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
1 • Pressupost detallat, amb indicació de les despeses que ha de suposar (IVA inclòs).
2 • Fotocòpia del CIF o NIF, si no s’ha presentat en anys anteriors.
3 • Certificat bancari normalitzat acreditatiu del compte corrent o llibreta a nom del sol·licitant, en què s’haurà
d’ingressar la subvenció.
4 • Documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions econòmiques amb l’Ajuntament de Capdepera.
5 • Text que ha de figurar en el rètol i en el material imprès.
10
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA
DADES DE LA PERSONA PERCEPTORA
CIF / NIF DEL
PERCEPTOR
LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL
ADREÇA
LOCALITAT CP TELÈFON
DADES BANCÀRIES
IBAN
Declar sota la meva responsabilitat que aquestes dades corresponen al meu IBAN o c/c oberts a
nom meu.
______________, ________________________
[localitat] [datació]
CERTIFICAT DE CONFORMITAT
DE L’ENTITAT BANCÀRIA:
Aquestes dades coincideixen amb les
que consten en aquesta oficina.
El director o directora / El delegat o delegada La persona perceptora
Signat: _______________________
(Segell de l’entitat bancària)