Imprimeix
Categoria: Cartes
Vist: 1950

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Capdepera ha convocat aquesta roda de premsa per informar-vos sobre la situació energética del Municipi, i la solució que s’ha pres i decidit en conjunt amb la Direcció General d’Energia i l’Empresa Gesa-Endesa per solucionar definitivament la manca de potencia eléctrica al Municipi de Capdepera.
 
Per tal de situar-vos i posar-vos en antecedents dels fets, vos exposarem de manera resumida però clara i concisa l’inici de la problemática amb el subministrament elèctric, i que a dia d’avui aquest equip de govern té l’honor de comunicar que es tanca la problemática i s’obre la solució.
 
A l’any  2001, l’Ajuntament de Capdepera mitjançant acord de Plenari va fer una modificació puntual de NNSS en què s’acordava que  tot el cablejat elèctric dins el Municipi de Capdepera aniria soterrat. Paral·lelament el Govern va aprovar el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears mitjançant el Decret 58/2001 de 6 d’Abril.
 
Davant la necessitat d'augmentar el subministrament elèctric al Municipi de Capdepera, i a causa de l’augment constant de construcció i la pertinent demanda de potència eléctrica, a l’any 2002 GESA va presentar un projecte per a construir una subestació de transformació elèctrica en el Polígon de Capdepera i, després d’una sèrie de subsanació de deficiències, va ser aprovada el 26 Maig de 2006.
 
Per altra banda, GESA va presentar tres projectes a l’any 2003 per passar les noves línees aèries dins sòl rústic i la Junta de Govern Local, amparant-se en l’esmentada modificació de NNSS, va denegar les llicències pertinents.
 
Arran d’aquesta denegació de llicències, GESA va iniciar un contenciós contra l’Ajuntament de Capdepera i, en sentències del mesos d’abril i maig de l’any 2006, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va resoldre favorablement a GESA perquè pogués executar els esmentats projectes de línies aeries.
 
 Amb les esmentades sentències quedava anul.lada de ple dret la modificació puntual de les NNSS que en el seu dia havia aprovat el Plenari del’Ajuntament, ja que hi havia una norma de caràcter supramunicipal com l’esmentat Decret 58/2001 de 6 d’abril del PDSE de les Illes Balears,  revisat i aprovat definitavament pel Decret 96/2005 de 23 de setembre, en què quedava clar quines línies haurien de ser aèries.
 
Arran d’aquestes sentències, l’Ajuntament, mitjançant la Junta de Govern Local, va donar llicències per passar les línees aèries, amb data de 16 de març de 2007.
 
Arribat en aquest punt, l’Ajuntament de Capdepera va negociar amb el Govern i amb GESA un conveni per tal de poder soterrar les línies, però també assumint que aquest soterrament l’hauria de pagar l’Ajuntament.
 
A la Llei de règim local 20/2006 de 15 de Desembre, a l’article 184, es va fer menció que els ajuntaments podrien desenvolupar unes ordenances fiscals reguladores per tal de gravar, a les tarifes elèctriques, el cost del soterrament de les línees aèries, i, en la seva disposició final segona, es desnvolupava el tipus de gravamen que s’aplicaria segons el consum i potència contractada.
 
Finalment, GESA va presentar un projecte en què el cost del soterrament li suposava a l’Ajuntament un import de l’ordre dels 2’5 als 3 Milions d’euros. L’Ajuntament havia de lliurar aquests doblers a GESA per a executar les esmentades obres de soterrament i, posteriorment, en un termini de 20 anys, l’Ajuntament recuperaria aquests doblers mitjançant l’aplicació de l’esmentada ordenança fiscal.
 
L’actual Equip de Govern, durant set mesos, ha seguit fent feina dins aquesta línea, però, vist que econòmicament  és inviable pagar  milions d’euros per aquest soterrament, quan el nostres ingressos no cobreixen ni la despesa corrent d’aquest Ajuntament, un préstec ens suposava, amb el nou reglament d’estabilitat pressupostària que es va aprovar a l’octubre, haver de redactar un pla de sanejament dels comptes municipals, i la impossibilitat d’endeutar-nos per coses més necessàries i prioritàries per a aquest Municipi.
 
En tot cas, HA DE QUEDAR CLAR:

- Que aquest nou equip de Govern ha lluitat, i molt, en aquests set mesos, per aconseguir el soterrament:
 
-  Que s’ha negociat amb Gesa fins al darrer moment, intentant trobar una fórmula que no comprometès el futur d’aquest Ajuntament.
 
- Que tots els membres d’aquest Equip de Govern hem cercat finançament supramunicipal per totes les vies possibles: s'han fet peticion a President,  Conselleria de Medi Ambient, Conselleria d’Indústria, Comerç i Energia…sense tenir cap resultat positiu.

La inversió que havia de fer l’Ajuntament pel soterrament de línies hipotecava qualsevol inversió de futur.
 
Per tant, aquest Equip de Govern, acatant les sentències que en el seu dia va resoldre el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, dóna per tancat aquest periode de negociacions que hi hagut per intentar soterrar les línees aèries i, conjuntament amb la Direcció General d’Energia i GESA, que se seguesqui amb els projectes als quals es va donar llicència en les dates esmentades per part de  l’ Ajuntament de Capdepera,  per tal de garantir el subministrament elèctric al Municipi de Capdepera.
 
 
Que suposarà tenir les línees aèries?
 
- QUE EL POBLE TENGUI LLUM EL MES RÀPID POSSIBLE.


-  HI HAURÀ UN IMPACTE VISUAL, PERÒ EL CABLEJAT NO PASSARÀ PER DAMUNT CAP EDIFICACIÓ I ES GUARDARÀ UNA DISTÀNCIA DE SEGURETAT.


-  L’UNIC TERRENY QUE S’EXPROPIARÀ SERÀ L’ESTRICTAMENT NECESSARI PER POSAR LES TORRES, I AQUESTES, EN EL PERIODE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA, PODRAN TENIR PER PART DELS AFECTATS LES AL.LEGACIONS PERTINENTS.


-  QUE EL POBLE NO HAURÀ DE PAGAR CAP SOBRECOST ALS SEUS REBUSTS DE LLUM, I L’AJUNTAMENT NO S’HAURÀ D’ENDEUTAR  I PODRÀ ASSUMIR ALTRES PROJECTES MOLT MÉS NECESSARIS QUE EL SOTERRAMENT, COM PUGUIN SER: LES NOVES NNSS I L'ADAPTACIO AL PTM, DOTACIONS DE SERVEIS, ARREGLAR CAMINS PUBLICS, ZONES VERDES, PARCS INFANTILS, ACERES, ENLLUMENAT...

ESTÀ CLAR QUE LES LÍNIES D’ALTA TENSIÓ CREEN UN IMPACTE VISUAL, PERÒ LA NORMATIVA ESTATAL I AUTONÒMICA DIUEN CLAR QUE LES LÍNIES D’ALTA TENSIO SERAN AÈRIES I QUI LES VULGUI SOTERRAR HAURÀ D'ASSUMIR EL SEU SOBRECOST.


NO ES LA SITUACIÓ QUE MÉS ENS AGRADA, PERÒ, ÉS L’ÚNICA POSSIBLE. AQUEST EQUIP DE GOVERN ESTÀ PER PRENDRE DECISSIONS IAQUESTA ERA UNA QUESTIÓ D’ESTAT QUE NECESITAVA RESOLUCIÓ, I, DECISIÓ JA!
 
 
 
Bartomeu Alzina Sureda
Batle de l'Ajuntament de Capdepera.