Imprimeix
Categoria: Cartes
Vist: 2049

 Image

(Text de l'escrit registrat el dijous 20 de desembre,

 per Mateu Melis)

Capdepera a 20 de desembre de 2007.

Mateu Melis Tous, major de edat, amb domicili al carrer nou nº 14 de Capdepera i proveït del DNI nº 78.202.657-N, actuant com a regidor de ES GRUP a l’Ajuntament de Capdepera:

Exposa:

El passat 19 d’octubre de 2007, el Senyor Batle de l’Ajuntament de Capdepera signà un decret al qual va donar compte al plenari del 04.12.07 resolent contractar una persona concreta (amb nom i DNI) per a cobrir una plaça de conserge, esmentant unes competències atribuïdes que qüestionem en base a la normativa vigent:

L’article 21.1 h) de la llei 7/85 de 2 d’abril, segons redacció donada per la llei 11/1999 de 21 d’abril, diu el següent:

“Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios..., Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los art. 99.1 y 3 de esta ley”

L’art 99.1 diu: “La Administración del Estado establece las normas básicas de los concursos para la provisión de plazas....”

L’art 99.3 diu: “Cada corporación local, previa evaluación de los candidatos por un Tribunal nombrado en el seno de la Corporación en la forma prevenida en las bases del concurso, ....”

Vist la llei 7/2007 de 12 d’abril, el cual en l’article 1.2 exposa que te per objecte “determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas”.

Que a l’article 1.3, descriu els fundaments d’actuació, entre d’altres:

1.3-b) “Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional”.

1.3-d) “Igualdad de trato entre mujeres y hombres”.

Que a l’article 55, descriu com es pot accedir al empleo públic, entre altres coses diu:

55.1.- “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico”.

55.2.- “Las Administraciones Públicas...... seleccionarán el personal mediante procedimientos que garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:

... Publicidad, Transparencia, imparcialidad, etc...”

--------------------------

Vist que s’ha vulnerat clarament las lleis i principis abans  esmentats.

Vist que el motiu que esmenta al decret  és l’exigència de la contractació per un Conveni que encara no està signat, i per tant, no té cap valor, i, en qualsevol cas no es justifica la urgència.

Vist que no hi ha cap plaça per a conserge a la plantilla municipal de personal laboral.

Vist que els càrrecs públics, en acceptar la responsabilitat, prometen “complir i fer complir la Constitució com a norma fonamental de l’Estat” i que en aquest cas ha estat clarament vulnerada aquesta promesa...

Per la mala imatge que es dóna al ciutadà que veu a la classe política amb poder per botar-se les normes bàsiques que regulen la nostra societat.

Per la bona salut democràtica, credibilitat i confiança dels ciutadans davant les institucions.

Demanam

la dimissió del Senyor Batle d’aquest Ajuntament el Sr. Bartomeu Alzina Sureda, com a màxim responsable de la contractació del personal, per considerar el fet exposat de molt greu, que inexcusablement ha de derivar amb l’assumpció de la corresponent responsabilitat política.

Mateu Melis Tous
Regidor de ES GRUP