Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 1781


 

La reunió del Ple ordinari d’octubre és el primer que es celebra després del canvi d’horari aprovat per la majoria del govern municipal. I el primer ja han estat absents dos regidors. Un en Paulí Faba (Partit Popular) per motiu laboral i Paco Galian (Més per Capdepera) perquè al lloc de feina (l’escola) s’aplica un protocol COVID estricte i assistir al ple obligava a rompre el grup bimbolla. Però també va haver un membre de l’equip de govern amb problemes d’horari. Però fort i no et moguis els plenaris seran pel mati i cada dos mesos, ja sabem que per això són les majories!.

El primer punt  va ser l’aprovació de l’acta del ple de dia 6 d’agost, amb una petita objecció d’Unidas Podemos. Se digué que se revisaria.

El primer punt de l’ordre del dia es referia al tancament i liquidació del pressupost “Compte anual 2019”.  L’interventor explicà el tràmit que han de seguir fins enviar-lo  la Sindicatura de comptes. S’aprovà amb els vota a favor de l’equip de govern (9 vots) i l’abstenció  de l’oposició (6 vots).

El segon punt era informatiu, es tractava d’informar del  Pla de Control financer 2020. L’interventor va prendre la paraula per informar que enguany es controlarien les nòmines i els ingressos per l’impost de construcció. Més va  insistir en la necessitat de treure plecs de les despeses i serveis que es repeteixen any rere any, i  la resta de l’oposició se manifestà en aquest sentit.

El punt següent feia referència la modificació de plantilla. Bàsicament es tracta de canviar les places aprovades de personal laboral  a funcionaris de, grup C1. S’aprovà per 10  vots a favor i 5 abstencions.

El cinquè tractà la renovació del conveni de col·laboració per a la millora del sistema de sanejament i depuració de les EDAR (depuradores) de Capdepera, Sa Font de sa Cala i  Canyamel. S’aprovà per unanimitat tot recordant la  necessitat d’ampliar les depuradores.

El sisè punt feia referència a un conveni entre l’”Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears” per compartir dades.  S’aprovà per unanimitat.

Des del punt 7 al 14 es tractava d’aprovar tota una relació de factures que apuja a prop de 334.000 euros. Excepte la darrera relació totes havien estat aclarides a comissió. S’aprovaren amb els 9 vots de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició.

Per via d’urgència s’aprovà una factura, lligada a la justificació d’una subvenció, per l’il·luminació del castell el dia contra la violència de gènere 2019, que puja a 4618 euros. Se comentà que aquesta quantitat millor emprar-la en formació o campanyes de conscienciació. Així i tot s’aprovà amb 14 vots a favor i 1 abstenció.

Els dos darrers punts de l’ordre del dia van ser incorporats per via d’urgència. Un era la proposta de modificació del decret que regula els criteris per calcular  la capacitat econòmica de les prestacions assistencials de la Xarxa Pública d’atenció a  la Dependència.  S’han donat casos d’usuaris que no tenen ingressos i han de pagar diners pel servei de menjador, i ho acaba pagant l’Ajuntament. Per tant la demanda de l’ajuntament s’aprovà per unanimitat.

L’altre punt per urgència se va votar per treure’l  i que ja se parlaria  la comissió informativa corresponent ja que la proposta de “Modificació del reglament d’ajudes econòmiques de serveis socials”, no estava preparada encara.

Això pel que fa ales punts de l’ordre del dia.

També s’informà a les “Activitats de Control” d’una sentència parcial sobre el tancament de l’abocador de Son Terrassa. És favorable a l’ajuntament, però no suposa que sigui la resolució del conflicte sinó que li dona la raó  en el requeriment fet per decret de batlia per subsanar les deficiències. O sigui que el culebrot del tancament de l’abocador encara durarà molt... I al final si el jutjat dona la raó a l’ajuntament se podrà demanar danys i perjudicis... això é el que escoltàrem, però no sabem si ho veuran els nostres ulls!

De l’apartat de Decrets i Resolucions i de les Notes d’objecció no hi hagué cap pregunta.

I pe acabar els precs i preguntes, en aquesta ocasió una mica caòtic ja que primer tots els grups van haver de fer les preguntes a la regidora de Policia i Festes, ja que s’havia d’anar. O sigui que de l’equip de govern també hi va haver qui no l’anava bé l’horari matiner...  Des de Més per Capdepera se demanà pel radar pel control de velocitat en alguns carrers del municipi. També demanaren per les queixes per manca de resposta de la Policia Local per manca d’efectius, concretant en alguns casos. La regidora comentà que s’han donat torns amb només 3 policies (un a centraleta i 2 de patrulla) i quan hi ha poc personal se demana suport a la Guàrdia Civil, perquè incrementin la seva presència. També demana pel policia tutor, i se’l contesta que cada dia és a l’IES. També li van demanar per l’alternativa a la Mostra de la Llampuga de caràcter privat, pensant que hagués estat bé que hagués una  iniciativa des de l’ajuntament.

Per la seva banda el Partit Popular va demanar per la plantilla i les baixes. S’informa que són 33 agents i que n’hi ha 4 de baixa, per cobrir tres torns (matí, tarda i nit) i la Policia de Platja.

Acabades les preguntes a la regidora Carme Corraliza, passàrem a l’ordre establert.


Més per Capdepera

- Demanen si l’Ajuntament de Capdepera ha signat un conveni amb Govern i Consell  per aportar ajudes per autònoms i per l’auto-ocupació.

- Sol·liciten les certificacions  de les obres del passeig Marítim, que ja havien demanat prèviament.

-  Ja varen demanar informació dels projectes de les reformes a fer a sa Font de Sa Cala i Canyamel, i els tornen a sol·licitar afegint el de l’Agulla. Se’ls informa que ara només són projectes i  pendents de respondre a les al·legacions fetes.

- Es demana si s’ha quantificat el que suposarà econòmicament la baixada de les taxes de fems i ocupació  de via pública.  No se sap, ja que estam en període de pagament d’imposts  i després s’ha de reclamar que se’ls tornin, per tant encara se fan sol·licituds .

- Queixes que s’han demanat cites per xerrar amb batlia i no han tingut cita. Se respon que el batle rep a ciutadans i associacions cada dia.

- De les factures amb objecció  d’Intervenció , demanen com es decideix que empresa contractar.

- Fa temps que demanaren els plànols de les pluvials de Cala Rajada i no han rebut cap resposta. Aquesta demanda se va fer abans de les plogudes i els embassaments  d’aigua als carrers.  Se’ls comenta que s’havia d’haver respost per veure’ls a urbanisme o a l’arxiu, no se podien treure però si consultar. També s’informà que s’estava  cercant una solució a l’embassament d’aigua a l’entrada de Cala Rajada.

- Se demana per la situació de les adjudicacions dels serveis de les escoletes i de l’Escola de Música. El regidor contesta que el plec de les escoletes s’ha hagut de revisar per dues errades i s’ha hagut de  fer un nou estudi econòmic. Pel que fa als de l’Escola de Música, els plecs adminsitratius estan a punt d’acabar-se.

-  Se demana per la tala dels arbres del carrer Bustamente i Magallanes i la previsió de reforestar el nucli urbà. També s’interesaren pels abocadors descontrolats d’amiant, i fer actuacions per declarar Capdepera com a municipi lliure d’amiant en un termini prudencial. La resposta que s’han tallat per queixes dels veïns, que se pensa reforestar (ja ho hem escoltat a  altre ple)...

- Demanen per un líquid negre que supura d’una paret  al carrer Isaac Peral /Monges.

- Demanen si encara s’han de talar i cremar les palmeres afectades amb becut. El regidor contesta que no ho sap.

- De la recollida de fems, demanen si hi ha denúncies per incompliment. Si han hagut sancions i s’han de fer campanyes informatives per valorar més la fracció orgànica.

- Paco Galian, absent per motius de feina, valorà i agraí l’esforç que se fa per la neteja i desinfecció a les escoles, tant del personal de neteja com el del projecte Millora.

En acabar Més se concediren 5 minuts de descans.

 

Partit Popular.

Primer recordaren que el seu regidor Paulí Faba no pogué assistir per motius laborals i la decisió  de fer els plens pels dematins. Al final el batle digué que parlaria amb el seu “jefe”, ex-regidor de l’ajuntament, ... a aquest cronista  li sonà d’un paternalisme fora lloc. Però anem a les preguntes.

- Queixes per les voravies, que han provocat qualque accident i s’han fet mal..

- Petició de posar un mirall i millorar la senyalització del estop del carrer Juan Sebastià Elcano (davant el JUVA).

- Demana les factures de les obres del Passeig Marítim i si en el pressupost s’inclouen les remuneració dels tècnics. Si esta inclòs.

- Sol·licita a na Marga Rico si ja disposa de l’informe de les deficiències del Cap Vermell. Si te cap previsió?

 

Unidas Podemos.

- Primer crítica per canvi horari del ple i absència de dos regidors per motius laborals

- Demana per la passarel·la de Son Moll.

- Solars: tancaments i  neteja. Demana un informa dels solats netejats. El regidor li respon que no ho sap, però que s’han fet net un mínim d’un 70% dels requeriments han respost. 

- Queixes que el repetidor no se veu bé la televisió. Ja s’havia demanat. Se comenta que no depèn de l’Ajuntament, i que millor re-sintonitzar a casa.

- Netejar herbes de les voreres, aprofitar gent del projecte Millora.

-  Projecte Millora. Insistir en modificació del reglament  per gent que ja ha fet el projecte millora una vegada i no poden tornar a fer. Es farà comissió informativa, per parlar dels criteris a seguir.  Davant el problema que pot haver en gener cal tenir en compte la limitació pel que fa a l’infraestructura i personal de l’ajuntament.

- Mirall del carrer Port/Sant Pere, revisar-ho.

- Queixes per reubicació de contenidors de fems. Se comenta que ha estat motivat per la necessitat.

- Informació sobre l’ús de romanents per part de l’Ajuntament. Cal esperar que es formalitzi.

- Demana quan comença la temporada baixa, pel que fa al servei de recollida de fems. Se comenta que ja ha començat.

-  Demana quan començarà el projecte d’embelliment del Passeig Marítim fins Son Moll. I... Oh sorpresa! Resulta que esta aturada la licitació perquè hi ha manca d’acord entre Ports i Medi Ambient de l’Estat perquè volen lligar l’embelliment amb l’actuació a les coves sota el passeig. I que es vol fer un espigó vorera de la mar davant les coves, actuació que s’havia descartat en el projecte de reforma del moll.  S’ha assegurat que la subvenció se mantindrà.  Semblava que els altres regidors de l’ajuntament no sabien res, malgrat fer un mes que s’havia rebut l’informació a l’ajuntament.  El cas, segons el batle, és que possiblement no estarà pel proper estiu... fins que no s’arribi a un acord per les coves (si se poden fer les obres simultàniament) i l’escollera no continuarà la licitació.

- Demana projecte del passeig per veure els jardins i el plec de fems.

- Se demana pel nou plec de Socorrisme i si hi haurà participació ciutadana.

- Demana pel torrent de Son Moll

- Reivindicar reglament de participació ciutadana per facilitar intervencions dels ciutadans en el  ple.

- Lectura de carta de petició a l’Ajuntament del grup de cuidadores de “moixos de Cala Gat”. Les intervencions en aquest punt s’allargaren i acordaren una reunió amb les afectades.

 

Tomeu Moll, no adscrit.

Primer va fer una reflexió: fa cinc plens que xerrem del tema dels moixos,  i d’altres aspectes més importants no es tracten.

- Demana si hi ha reglament de trànsit de cavalls i cans a zones naturals,  rurals i camins . Se’l recorda que no hi ha.

- Demana com es fa la declaració de ruïna a la zona urbana. S’explica el procediement.

- Comenta que es comenta que no es fan “prou” visites mèdiques, que cal mirar-lo.

- Pas d’autobusos de línia davant l’escola a les sortides.

-  Festes de Sant Antoni i Els Reis, s’anul·laran? Sant Antoni ho organitza l’Obreria i Els Reis ho fa l’Ajuntament i s’estudiarà que es pot fer.

- Demana per empreses que haurien d’estar al polígon i no hi són (per tenir activitat abans).

- Estudiar quines despeses es poden reduir per estalviar donada la situació  que hi ha i dedicar més recursos a serveis socials. Se comenta que per enguany hi ha prou recursos econòmics pel projecte Millora, tenint en compte el personal que hi ha.

I dit tot això s’aixeca la sessió. El proper ple ordinari serà el 3 de desembre i es de suposar que prèviament s'hauran d'aprovar el pressuposts en un d'extraordinari.

 

Dissabte 24 i Diumenge 25 a les 19 hores:

EXPLOTA  EXPLOTA

Durada: 108 Minuts / Versió: En castellà
Gènere: Musical / Entrada: 5€

 

SINOPSI: Compte la història de María (García-Jonsson), una ballarina jove, sensual i amb ànsies de llibertat a principis dels anys 70, una època que a Espanya va estar marcada per la rigidesa i la censura, especialment en televisió. Amb ella descobrirem com fins al més difícil dels somnis pot convertir-se en realitat. I tot això comptat a través dels grans èxits de Raffaella Carrà.

 

Un que escoltava