Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 2955
L'equip de govern no aconsegueix tirar endavant el nomenament de jutge de pau

Margarita Rico pren possessió del càrrec de regidora


Plenària sense grans ensurts, per bé que, una vegada més, l'equip de govern (PSOE) va evidenciar la seva situació minoritària, i, com veurem, dos dels punts que pretenia aprovar van quedar damunt la taula, per a una altra sessió i per a la seva negociació amb l'oposició. Hom pensa que aquestes negociacions s'haurien de mantenir abans de dur a plenari segons quins temes, en evitació de situacions com les que esmentam. Es va donar l'absència de la regidora de MÉS, Laura Flaquer.

Vegem què va donar de sí aquesta sessió.

- EXP. NÚM. 175AG/2015: PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE LA SRA. MARGARITA RICO SANS.

- Tots els grups donaren la benvinguda a la nova regidora, que substitueix en Mateu Melis, i li desitjaren el millor en la seva tasca política.- NOMENAMENT REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA EN EL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ.

- El nomenament va recaure en la regidora Ivon Renaud. Com a substitut, fou designat el regidor Javi García. S'aprovà amb els vots a favor del PSOE i l'abstenció dels nou representants de l'oposició.

 

- EXP. NÚM. 167AG/2015: MODIFICACIÓ PACTE FUNCIONARIS I CONVENI COLECTIU PERSONAL LABORAL.

- Amb aquest acord es torna a la situació anterior a la que suposà una retallada dels drets laborals i econòmics dels funcionaris, entre els quals el gaudi de dos dies per a assumptes propis i la disposició de vacances en funció de l'antiguitat. S'aprovà per unanimitat.

- EXP. NÚM. 146AG/2015: MODIFICACIÓ ORDENANÇA CIRCULACIÓ.

- Quedà damunt la taula. Aquest tema ja havia estat ajornat en una sessió precedent, i ara l'equip de govern havia acceptat la proposta de l'oposició que no fos el batle, sinó el plenari, el que decidís aquesta regulació. Però, simultàniament, la proposta presentada per l'equip de govern incloïa un annex amb el llistat de zones ACIRE (de circulació restringida a vehicles autoritzats), cosa que l'oposició va rebutjar i que va condicionar a un informe tècnic i al consens entre totes les forces polítiques. Haurà d'esperar.

- EXP. NÚM. 168AG/2015: ELECCIÓ I NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR.

- Un altre punt que quedà damunt la taula, pendent d'aprovació. L'oposició es queixà de la manca d'informació (que el batle va obviar explicant que s'havia publicat en el BOIB), ja que ni tan sols la web municipal se n'havia fet ressò i amb un termini per a la presentació de candidatures que acabava el mateix dia de la plenària. Es pretenia que el consistori ja n'aprovàs el nomenament, mitjançant la reelecció de la jutgessa actual, Margalida Santandreu, o de Suso Rexach. El mateix equip de govern va demanar que quedàs damunt la taula. També haurà d'esperar.

- EXP. INTER NÚM. 18/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI SUBSTITUCIÓ PAVIMENTS CANYAMEL.

- Després que en una plenària anterior hagués quedat damunt la taula, i després de consensuar-ho amb l'oposició, s'aprovà amb el vot favorable de tots els partits, amb l'excepció de Guanyem, que es va abstenir.

- EXP. INTER 19/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: SUBSTITUCIÓ PAVIMENTS FONT DE SA CALA.

- Exactament com en el punt anterior.

- EXP. INTER NÚM. 37/2015: MODIFICACIÓ ORDENANÇA RECOLLIDA FEMS PORTS I CLUBS NÀUTICS.

- Es modifica l'acord amb Ports de les Illes Balears, en el sentit d'augmentar la quota que aquesta entitat paga a l'Ajuntament per a la recollida de fems en el port de Cala Rajada, en funció dels metres quadrats de superfície a netejar. S'aprovà per unanimitat.

- EXP. INTER NÚM. 38/2015: MODIFICACIÓ CRÈDIT/SUPLEMENT CRÈDIT: ALTRES SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES.

- A compte d'aquest cul de sac en què s'ha convertit la partida destinada a l'abocador de Son Terrassa, PSOE i PP aprovaren aquesta partida destinada a pagar adobs imprevists, fets a corre-cuita, com ara la xarxa de residuals del carrer Col·legi. La resta de grups (MÉS, Guanyem i Es Grup) s'hi van abstenir.

- EXP. INTER NÚM. 35/2015: APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2014

- S'aprovà amb els vots de PSOE i Es Grup. La resta de partits es van abstenir.

- EXP. NÚM. 176AG/2015: PROPOSTA GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: REPARACIÓ DE L’ESPIGÓ DEL PORT DE CALA RAJADA

- Aquesta proposta del PP, sobre la qual el batle va explicar que ja estava pràcticament tancada amb Ports de les Illes Balears, va ser aprovada per unanimitat, una vegada que el partit que la defensava en retiràs l'apartat que podia donar peu a una hipotètica ampliació de l'espigó de fora del moll de Cala Rajada.

- EXP. NÚM. 179AG/2015: PROPOSTA GRUP MUNICIPAL GUANYEM CAPDEPERA: DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE CAPDEPERA CONTRARI A L’APLICACIÓ DEL “TRATADO TRANSATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIÓN(TTIP)”.

- Quedà damunt la taula. Hi votaren a favor Guanyem i MÉS, hi votà en contra el PP i es va abstenir el PSOE. El PP va demanar a la representant de Guanyem que se centràs més en els problemes d'abast municipal, mentre que el PSOE va demanar temps per a considerar aquesta proposta. 

XIV.- EXP. NÚM. 180AG/2015: PROPOSTA GRUP MUNICIPAL GUANYEM CAPDEPERA: DEROGACIÓ DE LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.

- Hi hagué debat, en aquest punt. Aquesta és una llei que tenalla l'autonomia i la capacitat d'endeutament de les administracions locals. El PP va defensar aquesta llei que, tot i admetre que tenia punts millorables, havia servit per a racionalitzar les finances municipals. El batle va exigir a les d'administracions (central i autonòmica) el mateix rigor que s'exigeix als ajuntaments. PSOE, MÉS i Guanyem hi votaren a favor, el PP, en contra, mentre que Es Grup s'hi va abstenir. Per tant, s'aprovà.

- EXP. NÚM.1SS-15/2015: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA CRISI HUMANITÀRIA DELS REFUGIATS DE SIRIA.

- S'aprovà per unanimitat. MÉS va retirar la proposta que havia presentat en el mateix sentit.

- DONAR COMPTE COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.

- El batle va llegir com quedaven les comissions informatives arran del nomenament de dues noves regidores i canvis de portaveus.

Abans que els partits començassin el seu torn de preguntes, la regidora Mónica Viejo va explicar la seva actuació en relació a la retirada d'un vehicle de les dependències municipals, anul·lant la sanció de què havia estat objecte. La regidora es va excusar. Els grups de l'oposició van demanar conèixer els informes de la Policia Local sobre aquesta actuació i el tema va quedar per ser tractat en la junta de portaveus d'aquest dijous dia 15.

D'altra banda, aquests són alguns dels temes pels quals es van interessar els grups de l'oposició, alguns de molt recurrents, com podeu veure:

PP:MÉS:GUANYEM:ES GRUP:


I res pus, un plenari molt tranquil i una significativa presència de públic.