Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 2846
 
SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
EXP. NÚM:149AG/15
DATA: DIJOUS, dia 3/SETEMBRE/ 2015
HORA: 20:00 h

LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

 

ORDRE DEL DIA

 

 

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 02.07.15 I 10.07.15.

II.- EXP. NÚM. 141AG/2015: PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE LA SRA. LORENA MOLINILLO MEDINA.

III.- EXP. INTER NÚM. 15/2015: PROPOSTA BATLIA: APROVACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DE LA REGIDORA, SRA. LORENA MOLINILLO MEDINA.

IV.- EXP. NÚM. 38AG/2015: CONTRACTACIÓ: GESTIÓ SERVEI PÚBLIC CEMENTIRI MUNICIPAL DE CAPDEPERA: ADJUDICACIÓ.

V.- EXP. NÚM. 70GMA/2015: ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I ECOLEC PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS.

VI.- EXP. 1SS-07/15: REGLAMENT DEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI PÚBLIC D’ATENCIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA A CAPDEPERA: RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA.

VII.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL CONSORCI TIC MALLORCA.

VIII.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA CIRCULACIÓ.

IX.- EXP. INTER 17/2015: CONVENI ATIB GESTIÓ IBI.

X.- EXP. INTER 18/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: SUBSTITUCIÓ PAVIMENTS CANYAMEL.

XI.- EXP. INTER 19/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: SUBSTITUCIÓ PAVIMENTS FONT DE SA CALA.

XII.- EXP. INTER 20/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: OFICINA TURISME.

XIII.- EXP. INTER 21/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: PÈRGOLA TAXIS.

XIV.- EXP. INTER 22/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: SUBSTITUCIÓ VORERES JUAN CARLOS I AMB CÀRREC DEL SUPERÀVIT PRESSUPOST 2014.

XV.- EXP. INTER 23/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM AMB CÀRREC AL SUPERÀVIT PRESSUPOST 2014.

XVI.- EXP. INTER 24/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/SUPLEMENT CRÈDIT: AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PRÈSTECS.

XVII.- EXP. INTER 25/2015: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/CRÈDIT EXTRAORDINARI: PROJECTE SENDERISME CAPDEPERA.

XVIII.- EXP. 26/2015: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IBI.

XIX.- EXP. NÚM. 147AG/2015: RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. MATEU MELIS TOUS.

XX.- EXP. NÚM. 148AG/2015: RENÚNCIES ANTICIPADES AL CÀRREC DE REGIDOR DELS SRS. JAVIER YÁÑEZ GARRIDO Y SR. BERNARD FRANÇOIS SIMON MARIE BOUTIQUE.

XXI.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE BATLIA RELATIVA A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA SRA. LORENA MOLINILLO MEDINA.

XXII.- EXP. INTER 8/2015: DONAR COMPTE DECRET APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2014.

XXIII.-DONAR COMPTEINFORME INTERVENCIÓ SOBRE COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST.

XXIV.- DECRETS I RESOLUCIONS.

XXV.- PRECS I PREGUNTES.

 

Capdepera, 1 de setembre de 2015.

El Batle,

Rafel Fernández Mallol