Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 1679

 

SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 184AG/14
DATA: DIJOUS, dia 6/NOVEMBRE/ 2014.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

 


ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 02.10.14 i 21.10.14.

II.-EXP. INTER NÚM. 51/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST CRÈDIT EXTRAORDINARI(MEDI AMBIENT).

III.- EXP. INTER NÚM. 52/2014: SEGUIMENT PLA D’AJUST 3ER TRIMESTRE.

IV.- EXP. INTER NÚM. 55/2014: REC

V.- EXP. INTER NÚM. 57/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST/TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT TURISME.

VI.- EXP. NÚM. 62AG/13: SUSPENSIÓ CAUTELAR DE L’ACORD DE PLENARI DE 20.01.2014.

VII.- PROPOSTA DE NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES.

VIII.- EXP. NÚM. 1SS-15/13: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 25 NOVEMBRE 2014. DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

IX.- EXP. INTER NÚM. 58/2014: MODIFICACIÓ PRESSUPOST.

X.- DECRETS I RESOLUCIONS

XI.- PRECS I PREGUNTES

 

Capdepera, 4 de novembre de 2014

El Batle,

Rafel Fernández Mallol

 

 

 

Rafel Fernández Mallol.