Expedient núm.: PLN/2021/7
Òrgan col·legiat: El Ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Data i hora:
4 / de novembre / 2021 a les 13:00
Lloc : Sala Magna - Centre Cap Vermell. No admet participació a distància
Tipus de convocatòria: Extraordinària


 

 

Motiu: «MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2021/22 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXA»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1.Expedient 7821/2021. Modificació de Crèdits