CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Juny 2018

EXP. NÚM:  PLN/2018/5
DATA: DIJOUS, dia 07/JUNY/ 2018. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa ConsistorialOrdre del dia

A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors: 05/04 i 03/05/2018
2. Expedient 1981/2018. Actuacions sobri les Dades de la Via Pública, a CAPDEPERA
3. Expedient 1984/2018. Actuacions sobri les Dades de la Via Pública, a CALA RAJADA
4. Expedient 2278/2018. MOCIÓ DE MES PER CAPDEPERA: EN SUPORT A COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL
5. Expedient 2279/2018. MOCIÓ DE MES PER CAPDEPERA: SUPORT INSTITUCIONAL A LES SUBVENCIONS PER FOMENTAR L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA

B) Activitat de control
6. Decrets i Resolucions

C) Precs i preguntes