Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 1277

Aquest servei es licita per un valor de 990.555,46€, per a un termini de dos anys, i hi concorren tres empreses i una UTE

Atenent una llarga demanda dels veïnats dels devers 200 camins i carreteres d'àmbit municipal - segons nota del mateix Ajuntament - s'ha decidit externalitzar el servei de manteniment d'aquesta xarxa viària. Els motius de cercar la solució en una empresa privada obeeixen, segons la mateixa nota informativa, a la manca de personal, maquinària i pressupost per fer-ho amb mitjans propis. Amb tot, no s'ha d'oblidar que, com deim més amunt, aquest servei costarà al voltant d'un milió d'euros, una quantitat molt considerable, es miri com es miri.

Tres empreses i una UTE opten a adjudicar-se aquests treballs, i a hores d'ara s'està en el procés de selecció de l'oferta més favorable.


El plec de condicions que haurà de complir l'empresa adjudicatària, són els següents:

  1. Neteja de voreres i cunetes dels camins o carreteres: desbrossament, aplicació d’herbicides i retirada de productes resultants de les neteges.

  2. Neteja i retirada de residus dels camins i carreteres preferents: inclou la carrega i el transport dels residus fins al punt net del municipi. Aquesta tasca, entre els mesos de Maig i Setembre (ambdós inclosos), es realitzarà mensualment.

  3. Manteniment de vials amb ferms d’aglomerat asfàltic i amb ferms de formigó: l’empresa adjudicatària haurà de reparar els sots, mordents i flonjalls que apareguin als ferms d’aglomerat asfàltic.

  4. Perfilat i compactació de camins de terra i de camins de tot-u artificial (“zahorra artificial”): perfilat del terreny mitjançant moto anivelladora i compactat del material.

  5. Manteniment de senyals i altres elements verticals: hauran de mantenir-se netes i en condicions de seguretat vial tots els senyals, panells, fites, captafars i ulls de moix, miralls i demés senyals verticals.

La freqüència de manteniment de cada un dels punts esmentats depèn de la categoria del camí: preferent (suposa un manteniment de dues vegades a l’any) i convencional (una vegada cada dos anys).

 

Cal tenir present que l’adjudicatari també haurà d’atendre les incidències i urgències que puguin sorgir. En el cas d’una incidència l’empresa tendrà un màxim de 48h per resoldre-la; en el cas d’una urgència a la carretera l’actuació haurà de ser immediata (30-45min) i en els camins s’estableix un termini màxim de dues hores.