Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 1745
El curs escolar s’ha iniciat en el nostre municipi amb algunes novetats prou importants, algunes d'específiques de les nostres escoles i d’altres de caire general, com ara la implantació del TIL i la nova llei d’educació, LOMQE, i la reacció contra aquestes directrius.


 

Anem a pams. Pel que fa a l’IES de Capdepera, enguany compta amb prop de 480 alumnes.  Per cursos, cal comentar que el primer de Batxillerat és ple i s’ha desdoblat en dos de 50 alumnes, per això s’han hagut de descartar noves matrícules provinents de centres propers. Consideram que es tracta d’un bon símptoma, el Batxillerat de Capdepera comença a ser prou valorat entre els estudiants de la comarca... Pel que fa a ESO, se'ns ha comentat que els resultats del curs passat van ser semblants als d’anys anteriors, tenint en compte un curs amb resultats per sota la mitjana (quasi la meitat del grup no superaren el curs, o bé repeteixen o promocionen amb més de dues assignatures suspenses).

Respecte a la implantació de la Formació Professional Bàsica, l’IES compta amb dues noves incorporacions a l'equip docent: en Tomeu Melis, que s'encarregarà de dur jardineria, i en Ramón Goma, que farà una remodelació del programa, complint amb els manaments de la LOMQE. Els canvis més importants seran a nivell organitzatiu, perquè la formació s'orienta més a superar una formació que permeti una introducció laboral primerenca o bé continuar la formació als graus mitjans. Ara el problema són els espais on poder impartir les classes. Els professorat, equip directiu,  l’Associació Hotelerera i l’Ajuntament intenten que es puguin ubicar els cursos.

Pel que fa al claustre, cal dir que hi ha 26 professors nous (sense comptar les substitucions per maternitat, excedències o malalties). L’equip humà és, en general, actiu i participatiu, cosa que facilitarà que el centre no només funcioni, sinó que evolucioni favorablement. El fet que molts d'aquestes nouviguts tinguin un pacte signat per dos anys (ampliable a quatre) fa pensar que possiblement és un any per seguir construint, per mirar endavant.

El divendres dia 12, les classes van començar sense incidències i dilluns, dia 15 de setembre, hi va haver una discreta participació de professorat a la vaga, xifrada en el 56% dels que podien exercir-la. D’alumnes,  n'assistiren  157 dels 480 del centre. El 30% de serveis mínims fa que sigui difícil de valorar la incidència real de la vaga.  

L’escola de s’Alzinar té al voltant de 425 alumnes. A l’inici de curs comptava amb tot el professorat, amb prou canvis. Aquest estiu s’han fet les tasques habituals de manteniment (pintura d’aules i espais comuns, neteja de vidres...) i l’adob de un canaló de recollida d’aigües. Dia 12 de setembre, el curs va començar amb normalitat i dia 15 hi va haver un important seguiment de la vaga (el 80% del professorat no afectat pels serveis mínims).

El claustre del centre no va aprovar el PTIL, però preceptivament s’aplicarà a tota l’Educació Primària, així com la llei LOMQE que s’implantarà a 1r, 3r i 5è.

 
Pel que fa a l’escola de s’Auba, estam pendents de rebre informació però hem pogut saber que a l’inici de curs comptaven amb tot el professorat, i dia 12 començà el curs sense problemes. Dia 15 hi va haver un important seguiment de la vaga, per part del professorat, (dels professors que no estaven afectats per serveis mínims, s'hi sumà el 100% i un 68% dels alumnes no anà a l’escola).

S’Auba disposa del PTIL aprovat pel claustre i Conselleria  i aplicarà la LOMQE a 1r, 3r i 5è, com a la resta d’escoles de Primària.

Com a millores fetes durant l'estiu, constatam que s’han canviat les persianes d’una part de l’edifici i els banys d’Infantil.

 

 El PTIL no va ser aprovat pel claustre de l’IES, com en el cas de s’Alzinar de Capdepera, però tot i això, segons obliga la Conselleria, per mandat legal s’aplicarà el millor possible. Tots aquests canvis de legislatius suposen moltes modificacions d'horaris, llibres i organització del mestres a l'inici de curs.

Un altre aspecte de l’inici de curs que afecta les escoles i l’IES és que l’inspector de zona ha estat acomiadat per decret de la Conselleria, i fins ara es desconeix qui serà el substitut.

 
(Imatges s'Auba, facebook APIMA)