Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 984
El BOE núm. 176 de 21 de juliol publica l'Ordre que té per objecte aprovar la proposta a la Comissió Europea dels següents espais marins sota sobirania o  jurisdicció espanyola per a la seva aprovació com Llocs d'Importància Comunitària (LIC) de la Xarxa Natura 2000
El Canal de Menorca ha estat proposat pel Ministeri de Medi Ambient perque l'Unió Europea el qualifiqui de màxima protecció. L'ordre el descriu així:

"se situa entre les illes de Mallorca i Menorca, a l'arxipèlag Balear i està format per una plataforma continental subhoritzontal amb profunditats mitjanes de 80 mi una profunditat màxima de 130 m. Presenta un pendent suau cap al nord-oest, estant limitada al nord i al sud per talussos pronunciats. els fons d'aquesta plataforma presenten una alternança de fons sedimentaris detrítics calcaris d'origen biogènic, formats per sorres, cascajos i graves. A la plataforma també es donen en grans extensions els fons de rodolitos o fons de maërl, formats pel creixement d'algues calcàries de vida lliure, i en ocasions amb espècies similars a les
que formen el coral·ligen, que constitueixen un dels hàbitats de major biodiversitat del
Canal. A les àrees confrontants amb la costa del pis infralitoral, es donen praderies de la
fanerògama marina ip osidònia oceànica sobre fons sorrencs i afloraments rocosos.

Aquesta zona alberga espècies d'interès per a la conservació incloses en els annexos II i III del conveni de Barcelona per a la protecció del medi marí i de la regió costanera de la Mediterrània i l'annex IV de la Directiva Hàbitats. També és destacable la presència d'espècies per a les quals no existeix cita prèvia al Canal de Menorca, juntament amb probablement 4 espècies noves pendents de descripció. Així mateix, en els fons de la plataforma continental mitjana i externa, vora de plataforma i talús superior es donen comunitats que conformen l'hàbitat d'interès comunitari."


L'objecte de la present Ordre és aprovar la proposta a la Comissió Europea dels següents espais marins sota sobirania o jurisdicció espanyola per a la seva aprovació com Llocs d'Importància Comunitària (LIC) de la Xarxa Natura 2000 mitjançant el seu inclusió en les respectives llistes biogeogràfiques de LIC de la Unió Europea; tot això, de conformitat amb el que estableix la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat:
ESZZ16001 Sistema de canons submarins occidentals del Golf de Lleó (regió biogeogràfica mediterrània).
ESZZ16002 Canal de Menorca (regió biogeogràfica mediterrània).
ESZZ12002 Volcans de fang del Golf de Cadis (regió biogeogràfica mediterrània).
ESZZ12001 Banc de Galícia (regió biogeogràfica atlàntica).

Àmbit d'aplicació.
Els espais proposats com a LIC comprenen les aigües marines, inclosos el llit, el subsòl i els recursos naturals, incloses dins dels límits que es mostren en el annex de la present ordre ministerial (imatge de portada)
La delimitació geogràfica proposta estarà publicada a la web oficial de l'Departament (www.magrama.es), en format digital, a descàrrega lliure i gratuïta


Clicau damunt l'imatge del BOE per llegir tota l'Ordre legislativa.